Materiał Partnera

Mapy zasadnicze do celów projektowych i ewidencyjnych

Mapy zasadnicze do celów projektowych i ewidencyjnych

Mapy do celów projektowych oraz mapy do celów ewidencyjnych różnią się między sobą w znaczący sposób. Oprócz tego, że przydają się w zupełnie innych okolicznościach, mogą także zawierać zupełnie inne elementy. Niekiedy występują między nimi krytyczne rozbieżności, co może spowodować pewne problemy. Sprawdziliśmy, kiedy należy używać jednej, a kiedy drugiej, a także do kogo zwrócić się z prośbą o ich wykonanie.

Czym jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna przedstawia dane pochodzące z informatycznego systemu komputerowego. Oznacza to, że obrazuje ona grunty tak, jak występują one w ewidencji. Wraz z rejestrem gruntów, rejestrem budynków i rejestrem lokali mapa taka stanowi kartotekę budynków i lokali, a także ewidencję gruntów i budynków. Znajdują się na niej między innymi:

  • oznaczenia punktów granicznych;
  • numery działek;
  • kontury użytków gruntowych, budynków oraz klas gleboznawczych wraz z ich oznaczeniami;
  • granice: jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, obrębów, działek, jednostek ewidencyjnych, państw, rejonów statystycznych itp.

Mapa ewidencyjna zawiera także elementy opisowo‐informacyjne, wśród których wymienić można:

  • oznaczenia jednostek ewidencyjnych i obrębów;
  • numery porządkowe i ewidencyjne budynków;
  • numery dróg publicznych;
  • nazwy cieków, zbiorników wodnych, ulic, placów i innych obiektów geograficznych.

Tego rodzaju mapę sporządza się w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 lub 1:500. Zależy to przede wszystkim od stopnia zurbanizowania terenu, ale też struktur władania gruntami. Doskonale orientują się w tych tematach wyłącznie biegli w dziedzinie kartografii fachowcy, tacy jak pracownicy firmy Wojtaszak Zygmunt. Usługi geodezyjno-kartograficzne.

Mapa do celów projektowych

Jednym z dokumentów niezbędnych, gdy ubiegamy się o pozwolenie na budowę, jest mapa do celów projektowych. Sporządza ją geodeta i powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich wspomnianych wyżej danych ewidencyjnych. Dotyczą one tak obszaru projektowanej inwestycji, jak i obszaru otaczającego ten obszar w pasie minimum trzydziestu metrów. Mapa jest geodezyjnym opracowaniem stanowiącym podkład do projektowania inwestycji. Sporządza się ją na kopii aktualnej mapy zasadniczej, czyli wielkoskalowego opracowania kartograficznego zawierającego informacje o przestrzennym rozmieszczeniu różnego rodzaju obiektów ogólnogeograficznych. Taka aktualna mapa zasadnicza musi spełniać wszelkie wymogi prawne związane z obszarem stanowiącym obiekt naszego zainteresowania budowlanego. Za aktualną mapę zasadniczą uznajemy tylko taką, której treść została porównana z sytuacją rzeczywistą, występującą w terenie. Często prowadzi to do sporządzenia przez kartografa materiałów uzupełniających, które należy przekazać do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz