Materiał Partnera

Mapy geodezyjne - rodzaje i przeznaczenie.

Mapy geodezyjne - rodzaje i przeznaczenie.

Mapy geodezyjne są rezultatem pomiarów geodezyjnych prowadzonych na danym terenie. Stanowią one dokument niezbędny w momencie budowania, podziału lub scalania czy kupna nieruchomości. Niemniej jednak zlecając geodecie wykonanie map musimy poinformować go, do czego będzie nam ona potrzebna. Wynika to z faktu, że dostępne są określone ich rodzaje, które mogą różnić się od siebie przeznaczeniem oraz zakresem naniesionych na nie informacji.

Mapa zasadnicza

Tego typu dokument zawiera przede wszystkim informacje o przestrzennym usytuowaniu elementów takich jak: punkty osnowy geodezyjnej, działki ewidencyjne, budynki, kontury użytków gruntowych, sieci uzbrojenia terenu, budowle i urządzenia budowlane oraz inne obiekty topograficzne, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. Zawiera ona zatem praktycznie większość informacji na temat konkretnego terenu. Zasadnicze mapy geodezyjne uzyskać można w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mogą być one dokumentem stanowiącym podstawę do wydania pozwolenia na budowę lub służyć do celów informacyjno-poglądowych. Mapa zasadnicza ma ogromne znaczenie planistyczne przy działaniach takich jak tworzenie projektów zagospodarowania przestrzennego. Jest ona własnością państwa, a za jej prowadzenie odpowiedzialni są urzędnicy starostw powiatowych lub gmin. Uzupełnieniem mapy zasadniczej jest mapa ewidencyjna, która zawiera informacje o granicach nieruchomości, numerach działek, rodzaju i klasie gruntów lub danych adresowych budynków.

Mapa do celów projektowych

Mapy do celów projektowych powstają w oparciu o mapy zasadnicze. Niemniej jednak, poza elementami naniesionymi na mapę zasadniczą, powinny one stanowić niejako porównanie mapy zasadniczej z zastanymi warunkami oraz obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej, także tej strefy. Dodatkowymi elementami mapy do celów projektowych są linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody oraz usytuowanie innych obiektów i szczegółów, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Wykonanie mapy do celów projektowych jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Stanowi ona jednocześnie załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Mapa ta służy także do projektowania przyłączy do budynku i potrzebna jest do wykonania projektu zagospodarowania działki. Warto również pamiętać, że dokument ten powinien wykonać doświadczony geodeta, a jego ważność jest ograniczona czasowo.

Mapa inwentaryzacyjna

Podobnie jak w przypadku mapy do celów projektowych, tak też opracowanie mapy inwentaryzacyjnej zlecamy geodecie. Powstaje ona po zakończeniu budowy lub inwestycji i umożliwia zgłoszenie budynku do odbioru oraz użytkowania. Zawiera ona informacje na temat nowopowstałych budynków, sieci uzbrojenia podziemnego, dróg, przyłączy gazowych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, itd. Jest to także dokument niezbędny do wykonania aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz danych ewidencyjnych o gruntach i budynkach.

Jak widać mapa mapie nierówna. W zależności od ich rodzaju, w zdecydowanej większości przypadków stanowią one fundamentalny dokument, który umożliwia dalsze działania związane m.in. z budową, czy podziałem nieruchomości.

Opracowanie:
Toruń, Wapienna 6 lok. 8
tel. 668 413 088
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz