Materiał Partnera

Mapa geodezyjna – co możemy z niej wyczytać?

Mapa geodezyjna – co możemy z niej wyczytać?

Mapa geodezyjna to jeden z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jakiejkolwiek budowy. Oczywiście równie ważne jest posiadanie przez inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, uzgodnień oraz stosowych projektów. Jednak to mapa geodezyjna zawiera szereg istotnych informacji dla inwestora jak zagospodarowanie czy uzbrojenie terenu wokół inwestycji.

Czym jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna to dokument, który jest opracowywany na podstawie kopii mapy zasadniczej. Zawiera ona dane z ewidencji gruntów oraz budynków, informacje o zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu, na którym ma powstać inwestycja oraz dane dotyczące ukształtowania terenu. Niestety mapa zasadnicza często nie zawiera aktualnych informacji, zatem nie może być wykorzystywana do celów projektowych. Informacje zawarte na mapie zasadniczej uaktualnia geodeta. Efektem jego prac jest przygotowanie mapy geodezyjnej. Jest ona wykorzystywana podczas tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz zagospodarowania działki pod budowę dom. Ponadto mapa geodezyjna pomaga przyłączyć inwestycję do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub uzyskać pozwolenie na budowę. Bez niego nie jest możliwe rozpoczęcie żadnych prac budowlanych.

Informacje zawarte na mapie geodezyjnej

Mapa geodezyjna ma duże znaczenie dla prawidłowego wykonania projektu architektonicznego przyszłej inwestycji. Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się kluczowe informacje jak wyraźnie zaznaczone granice działki oraz jej otoczenia Odległość jaka powinna zostać zachowana to 30 metrów w każda stronę. Jest to niezbędne do zachowania odpowiednich odległości budynku od granicy działki.

Mapa geodezyjna powinna uwzględniać informacje o położeniu sąsiadujących lub przylegających budynków, ich przeznaczeniu, linii zabudowy, osiach dróg i ulic, oznaczenie usytuowania zieleni czy linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu. Ważne jest, aby geodeta zaznaczył na mapie również inne ważne z punktu widzenia budowy punkty, w tym infrastrukturę techniczną. Wymóg ten określają przepisy w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych jakie obowiązują w budownictwie. Na mapie do celów projektowych należy wskazać dane inwestora, nazwę miejscowości, pełne imię i nazwisko geodety wraz z numerem uprawnień, oznaczenie granic obszaru oraz skalę mapy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz