Artykuł sponsorowany

Kto odpowiada za organizację szkolenia BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za organizację szkolenia BHP w zakładzie pracy?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to jeden z najważniejszych aspektów każdej firmy. Nie oznacza to jedynie umieszczenie gaśnic w strategicznych punktach czy oznaczenie drzwi ewakuacyjnych, ale także przekazanie pracownikom wiedzy, która w kluczowym momencie może im ocalić życie. Na kim zatem spoczywa obowiązek zorganizowania szkolenia BHP w miejscu pracy? 

Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie pracy?

Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź, którą reguluje Kodeks Pracy. Mówi ona, że:

  • 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. 

Inaczej rzecz ujmując, jedynie pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP swoim pracownikom. Nie może on także przekazać tego zadania żadnej innej osobie. Według tych przepisów jest on także zobligowany do udzielenia zatrudnionym takich informacji jak: 

  • zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w firmie, na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii,

  • działaniach zapobiegawczych, podjętych w celu ograniczenia, a nawet wyeliminowania zagrożeń, czyli o organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

  • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Oczywiście, pracodawca nie może wiedzieć wszystkiego. Jeśli nie czuje się wystarczająco kompetentny do przeprowadzenia szkolenia BHP, powinien zwrócić się do specjalistów, na przykład  z firmy BHP Poznań. Otrzyma wtedy gwarancję, że dopełnił wszystkich niezbędnych formalności, a pracownicy zostali prawidłowo przeszkoleni. 

Jakie konsekwencje czekają pracodawcę, który nie dopełnił swoich obowiązków? 

Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna to dwa organy wyznaczone przez ustawodawcę, które mają prawo kontrolować pracodawcę. W razie niedopełnienia przez niego obowiązków są zobligowane do wyciągnięcia konsekwencji, co może oznaczać nawet karę więzienia.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz