Materiał Partnera

Księgowy z certyfikatem - rozwój i kariera zawodowa ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy

Księgowy z certyfikatem - rozwój i kariera zawodowa ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy

Nowelizacja przepisów z 2014 r. ułatwiła dostęp do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i umożliwiła zajmowanie określonych stanowisk, między innymi obsługę księgowości firm, bez dodatkowych wymogów formalnych. Niemniej jednak przedsiębiorca musi dysponować narzędziami, pozwalającymi na weryfikację wiedzy osoby, w której ręce oddaje ewidencję swojej firmy. Narzędziami takimi są niewątpliwie certyfikaty wydawane między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy.

Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem

Przed 10 sierpnia 2014, kiedy to w życie weszła ustawa deregulacyjna, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych, a także udzielania podatnikom pomocy, niezbędny był certyfikat księgowy wydawany przez ministra finansów. Ze znowelizowanej treści ustawy wynika, że po 10 sierpnia 2014 r. działalność tę może wykonywać każdy przedsiębiorca, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe,
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niemniej jednak sytuacja, w której księgi rachunkowe, wyliczenia podatkowe, a także deklaracje informacyjne, prowadzić będą osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji, nie aktualizujące swojej wiedzy, bez praktyki, może skutkować bolesnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy korzystającego z takich usług. Aby jednak tego typu sytuacje nie miały miejsca Stowarzyszenie Księgowych, w tym także Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy, wprowadziło już od 2009r system certyfikacji zawodu księgowego, który rozumie się jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.

Stopnie certyfikacji zawodu

Mając na uwadze zachowanie prestiżu zawodu księgowego i zaufania do niego, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, do którego należy także oddział okręgowy w Legnicy, podjęło działania zmierzające do dodatkowej certyfikacji zawodu księgowego. Obejmuje ona cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

  • stopień I – księgowy, 
  • stopień II - specjalista ds. rachunkowości,   
  • stopień III - główny księgowy,
  • stopień IV - dyplomowany księgowy.

Jednym z wymagań, na które, zarówno Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy, jak i inne oddziały w całej Polsce, kładą szczególnie duży nacisk, jest ustawiczne doskonalenie zawodowe. Każdy z certyfikowanych specjalistów przyjmuje na siebie obowiązek stałej aktualizacji wiedzy z rachunkowości i zagadnień powiązanych oraz organizacji usług księgowych.

Co prawda uczestnictwo w szkoleniach (certyfikacji) i uzyskiwanie wymienionych tytułów jest dobrowolne i nie stanowi ustawowego wymogu wykonywania zawodu, niemniej jednak warto pamiętać, że system certyfikacji to bardzo ważne i przydatne narzędzie, a jednostki takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Legnicy, wprowadziły je w wyniku:

  • troski o wysokie kwalifikacje zawodowe,
  • oczekiwań przedsiębiorców na wykwalifikowaną kadrę dysponującą niezbędną wiedzą i umiejętnościami,
  • konieczności nieustannego podnoszenia kwalifikacji księgowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz