Materiał Partnera

Księgi rachunkowe księgowości pełnej – komu powierzyć ich prowadzenia, i z czego się składają?

Księgi rachunkowe księgowości pełnej – komu powierzyć ich prowadzenia, i z czego się składają?

Jedną z form prowadzenia w Polsce księgowości w przedsiębiorstwach, jest ta na zasadach ogólnych, zwana również pełną. Wiąże się ona z tworzeniem i ewidencjonowaniem ruchów gospodarczych w księgach rachunkowych. Wielokrotnie na ich podstawie przygotowywane są również sprawozdania finansowe, które w niektórych przypadkach należy sporządzać obligatoryjnie. Dowiedz się, z czego składają się księgi rachunkowe, i dlaczego warto zlecać ich prowadzenie takim podmiotom, jak Kancelarii Biegłego Rewidenta Anny Obary.  

Zawartość ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe składają się z takich elementów, jak: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zastawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, a także z wykazu składników aktywów i pasywów. Warto przy tym również wiedzieć, że konta ksiąg pomocniczych dotyczą: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży oraz operacji zakupu.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe w szczególności mogą bądź muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, oraz spółki partnerskie, których przychody za ubiegły rok obrotowy wynoszą w walucie polskiej 2 miliony euro lub więcej (kurs ustala Narodowy Bank Polski).

Bez względu na wysokość rocznych przychodów, księgowość pełną, czyli tą na zasadach ogólnych, obowiązek mają prowadzić: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, a także oczywiście jednostki administracyjne. Z pełnymi wymaganiami, można zapoznać się w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości.

Zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych – komu zlecić ich obsługę?

Księgi rachunkowe – księgowość pełna – jest przyjmowana coraz częściej również przez podmioty, niezobligowane do ich prowadzenia. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że pozwalają one na wdrożenie bardzo precyzyjnych działań controllingu. Dzięki temu łatwo jest określać strategie rozwojowe, inwestycyjne, czy budżetowe. Ważne jest jednak to, aby korzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, którzy posiadają szerokie uprawnienia prawno-skarbowe, audytorskie i księgowo-rachunkowe – mowa o kancelariach biegłych rewidentów takich, jak Anna Obara z Warszawy. To właśnie jej warto powierzyć prowadzenie księgowości pełnej, wraz ze wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz