Materiał Partnera

Jakie znaczenie ma plan zagospodarowania przestrzennego?

Jakie znaczenie ma plan zagospodarowania przestrzennego?

Właściciele działek, na których powstają nieruchomości o różnym przeznaczeniu, nie mają całkowitej swobody w decydowaniu o sposobie ich zabudowy. Ogranicza ich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest tworzony między innymi na podstawie pomiarów geodezyjnych. Umożliwia on dostosowanie parametrów obiektu do wymogów miejscowego prawa oraz pomaga w określeniu wartości terenu, na którym się znajduje.

Zagospodarowania przestrzenne w gminie

Obejmuje następujące akty: studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Służą one do wydawania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę danej nieruchomości w konkretnym miejscu. Drugi z wymienionych dokumentów stanowi przede wszystkim akt prawa miejscowego. Składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Ostatnia to mapa, którą sporządza się na podstawie pomiarów geodezyjnych, wykonywanych przez uprawnionych do tego specjalistów. Przygotowywaniem projektów dotyczących zagospodarowania terenu zajmuje się między innym pracownia geodezyjna M-Geo znajdująca się na terenie Dąbrowy Górniczej. Obrazuje on wygląd poszczególnych lokalizacji w przyszłości. To swego rodzaju wizualizacja informacji zawartych w części tekstowej.

Elementy składowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzięki odpowiednim oznaczeniom zastosowanym na mapie można dowiedzieć się o: przeznaczeniu danego terenu, wymaganej wielkości działki do budowy nieruchomości, dopuszczalnej powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni czynnej biologicznie, a także konkretnych wymiarach budynku wraz z rodzajem dachu, usytuowaniem względem drogi oraz sposobem odprowadzania nieczystości sanitarnych.

Symbole graficzne, które muszą znaleźć się na mapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to:

  • linie zabudowy, a także rozgraniczające tereny o innym przeznaczeniu
  • granice obszaru, którego dotyczy plan oraz granice administracyjne,
  • oznaczenia obiektów oraz miejsc chronionych (na przykład ze względu na ryzyko powodziowe), a także terenów mających inne przeznaczenie (handlowe, mieszkalne, przemysłowe etc.).

Wykorzystanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dokument ten jest niezwykle pomocny dla wszystkich inwestorów, także podmiotów prywatnych do określenia wartości planowanej nieruchomości w razie chęci jej późniejszej sprzedaży. Ponadto tego typu akt w dużym stopniu określa, co właściciel danej działki może z nią zrobić i w jaki sposób prowadzić inwestycje. Każda osoba posiadająca obszar, który ma zostać objęty tego typu aktem prawnym, ma możliwość zgłaszania swoich zastrzeżeń do organu sporządzającego, czyli odpowiednio: wójta, burmistrza lub prezydenta. Wszelkie uwagi są odpowiednio rozpatrywane i uwzględniane lub nie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz