Jakie są kategorie prawa jazdy?

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Osoba, która ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, ma możliwość rozpoczęcia szkolenia najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy. Sprawdź, jakie są rodzaje prawa jazdy i co umożliwiają poszczególne uprawnienia.

Kto może prowadzić pojazd?

By kierować pojazdem, niezbędne jest osiągnięcie określonego wieku, a także posiadanie orzeczenia potwierdzającego o braku przeciwwskazań zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Kierowca musi odbyć szkolenie, zdać egzamin na prawo jazdy i zdobyć dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia. Warto pamiętać, że kierowcą może być również osoba niepełnosprawna, jeśli lekarz potwierdzi, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu.

Dokumentem zaświadczającym posiadanie uprawnień może być zarówno prawo jazdy wydane w kraju, jak i międzynarodowe prawo jazdy wydane za granicą. By zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii, musimy zaliczyć egzamin teoretyczny oraz odbyć szkolenie w wybranej szkole nauki jazdy. Gdy zakończymy kurs, zapisujemy się na egzamin praktyczny na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Prawo jazdy kat. AM

Zdobycie uprawnień kategorii AM pozwala na poruszanie się motorowerem lub czterokołowcem lekkim, który osiąga prędkość do 45 km/h i posiada masę do 350 kg. Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii AM, musi ukończyć 14 lat. Niezbędna jest też zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Możemy prowadzić motorower, jeśli już posiadamy prawo jazdy dowolnej kategorii.

Prawo jazdy kat. A1

Osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii A1 mogą kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika, która nie przekracza 125 cm3 oraz mocy do 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. Ta kategoria umożliwia również prowadzenie motocykla trójkołowego o mocy nie większej niż 15kW. Warunkiem niezbędnym do uzyskania kategorii A1 jest ukończenie 16 roku życia oraz pisemna zgoda rodziców.

Prawo jazdy kat. A2

Posiadanie uprawnień kategorii A2 pozwala na kierowanie motocyklem o mocy większej niż 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.  Prawo jazdy kat. A2 mogą uzyskać osoby pełnoletnie.

Prawo jazdy kat. A

Jeśli chcemy kierować motocyklem, musimy posiadać uprawnienia kat. A. Niezbędnym warunkiem uzyskania uprawnień jest ukończenie 24 roku życia lub posiadanie prawa jazdy kategorii A2 przynajmniej przez 2 lata – wtedy motocyklem mogą poruszać się osoby, które ukończyły 20 lat.

Prawo jazdy kat. B1

Uprawnienia kategorii B1 pozwalają na kierowanie czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym, który przeznaczony jest do przewożenia osób lub ładunków, ale z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego oraz motocykla o masie do 550 kg w przypadku przewozu rzeczy oraz 400 kg w przypadku przewozu osób. Osoby, które ukończyły 16 lat i mają zgodę rodziców, mogą uzyskać te uprawnienia.

Prawo jazdy kat. B

Osoby, które mają prawo jazdy kat. B mogą kierować pojazdem samochodowym o masie do 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką lub przyczepą inną niż lekka, jeśli masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4250 kg. By uzyskać prawo jazdy kat. B, trzeba być pełnoletnim.

Prawo jazdy kat. C1

Kategoria C1 umożliwia prowadzenie pojazdu samochodowego o masie do 7,5 t (z wyjątkiem autobusu), ale przekraczającej 3,5 t oraz kierowanie takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.  

Prawo jazdy kat. C

Posiadanie uprawnień kategorii C pozwala na kierowanie pojazdem samochodowym o masie większej niż 3,5 t z wyjątkiem autobusu. Umożliwia również prowadzenie takiego pojazdu z przyczepą lekką. Jeśli ubiegamy się o prawo jazdy kat. C, musimy być pełnoletni i posiadać prawo jazdy kat. B.

Prawo jazdy kat. D1

Zdobycie uprawnień kategorii D1  uprawnia do kierowania autobusem do przewozu maksymalnie 17 osób łącznie z kierowcą oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. O prawo jazdy kat. D1 mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21 lat.

Prawo jazdy kat. D

Osoby, które zdały testy na prawo jazdy i chcą zostać kierowcą autobusu, muszą zdobyć uprawnienia kat. D. Kierowcy z takimi uprawnieniami mogą prowadzić również autobus z przyczepą lekką. Jeśli chcemy zdobyć takie uprawnienia, musimy mieć ukończone 24 lata.

Prawo jazdy kat. T

Uprawnienia dają możliwość kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym osobom, które ukończyły 16 lat. Kierowcy z prawem jazdy kat. B, C1, C, D1 i D mogą również kierować ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Warto mieć na uwadze, że dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień np. na kierowanie tramwajem jest specjalne pozwolenie, o które mogą ubiegać się osoby, który ukończyły 21 lat, a na kierowanie rowerem – karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T w przypadku osób niepełnoletnich.

Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Oceń artykuł (24)
4.2
Komentarze
Dodaj komentarz