Materiał Partnera

Jak zastrzec znak towarowy?

Jak zastrzec znak towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego daje prawną ochronę i zapobiega przed jego wykorzystaniem przez inne firmy. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na ten krok wtedy, gdy działalność zaczyna się rozwijać i generować zadowalające zyski. Ze względu na możliwość podszywania się pod cudzą markę, o ochronę znaku towarowego powinno się dbać już od początku prowadzenia firmy. W tym artykule przeczytasz, jak krok po kroku wygląda taka procedura.

 

Gdzie rejestruje się znak towarowy?

 

Znak towarowy jest oznaczeniem używanym przez przedsiębiorcę do identyfikacji swoich produktów lub usług. Najczęściej jest to nazwa firmy i logo. Pod pojęciem znaku towarowego zawierają się wyrazy, nazwiska, rysunki, litery, cyfry, dźwięki oraz formy przestrzenne (kształty towarów lub opakowań). Rejestracja znaku towarowego zależy od kraju, w którym chcemy otoczyć go ochroną. Jeśli ma on być zastrzeżony tylko w Polsce, należy to zrobić w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Zgłoszenie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Dozwolonymi formami są także poczta, faks i Internet. W przypadku, gdy działalność obejmuje inne państwa Unii Europejskiej, warto dokonać rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Natomiast międzynarodową ochronę znaku towarowego wykonuje się w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 

Kto może dokonywać rejestracji?

 

Znak towarowy może  zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji rządowej lub państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu skarbu państwa. Ochronę na tzw. wspólny znak towarowy może uzyskać organizacja ze zdolnością do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego. Warto dodać, że Urząd Patentowy może wydać dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego zwany dowodem pierwszeństwa. Będzie on niezbędny w przypadku, gdy o ochronę danego znaku ubiega się kilka podmiotów jednocześnie.

 

Właściwe sporządzenie wniosku i uiszczenie opłaty

 

Wniosek składany do urzędu powinien zawierać znak towarowy przedstawiony w odpowiedni sposób. Jeśli jest on w postaci dźwięku, trzeba złożyć go na informatycznym nośniku danych. Znak w postaci rysunku można przekazać na fotografii lub odbitce. W przypadku użycia w znaku symboli Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć dokument stwierdzający uprawnienie do używania takich oznaczeń. Zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług w formie tradycyjnej (papierowej) kosztuje 450 zł. W przypadku złożenia wniosku przez Internet koszt wynosi 400 zł. Każda następna klasa towarowa to 120 zł dopłaty. Opłata za oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa to 100 zł.

 

Procedura rejestracyjna

 

Urząd Patentowy sprawdza, czy wszystkie dokumenty zostały złożone i w przypadku braków wzywa do ich uzupełnienia. Zgłoszenie zostanie ujawnione w wyszukiwarce PUEUP w zakładce „znaki towarowe” w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku. Urząd musi także sprawdzić, czy istnieją okoliczności uniemożliwiające udzielenie danego znaku towarowego. Jeśli nie ma takich przesłanek, informacja o rejestracji pojawi się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tej pory inne podmioty mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony lub zostanie wydana decyzja o jego oddaleniu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Opłata za każdą klasę towarową w pierwszym, 10-letnim, okresie ochrony wynosi 400 zł. Szacowny termin uzyskania prawa ochronnego wynosi około 6 miesięcy. 

Specjalista z Kancelarii Prawnej Gessel w Warszawie dodaje: Urząd ogłasza informację o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego i wydaje z tego świadectwo ochronne. Opłata za publikację informacji wynosi 90 zł.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz