Jak przygotować pozew rozwodowy?

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Rozwód nie jest prostą decyzją. Jeżeli jednak zdecydowałeś się na ten krok, musisz wiedzieć, co i jak załatwić. Postępowanie rozwodowe zostaje wszczęte w momencie złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek z małżonków. Istnieją jednak przypadki, w których sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Dowiedz się, kiedy można uzyskać rozwód i jak prawidłowo przygotować pozew rozwodowy. 

Kiedy można starać się o rozwód?

Uzyskać rozwód można wtedy, gdy pomiędzy małżonkami następuje zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli jeżeli wszystkie więzy – fizyczne, duchowe i gospodarcze zostały zerwane. Istnieją jednak przypadki, w których sąd może odmówić udzielenia rozwodu. Dzieje się, to kiedy:

  • dobro małoletnich dzieci jest zagrożone;
  • nie jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego;
  • rozwodu żąda jedynie małżonek, który jest winny rozstania.

W przypadku rozwodu rodziców najważniejsze jest dobro dziecka. Sąd może zwrócić się o opinie do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego lub do psychologa.

Zasady współżycia społecznego nie są zapisane w kodeksie, ale wynikają z niepisanych reguł, które obowiązują w społeczeństwie – małżonek, który uległ ciężkiemu wypadkowi albo walczy z chorobą i nie ma opieki, nie może zostać pozostawiony samemu sobie.

Jeżeli pozew rozwodowy zostaje złożony przez współmałżonka winnego za rozpad małżeństwa, a drugi współmałżonek nie wyraża na to zgody, sąd może nie udzielić rozwodu. Aby uniknąć kosztów związanych z nieudzieleniem rozwodu, warto złożyć pozew o separację. Jeżeli nie przyczyni się ona do poprawy relacji i ostatnia szansa na uratowanie małżeństwa zawiedzie, wtedy należy złożyć wniosek o rozwód. Z pozwem o rozwód występować można wielokrotnie.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew musi zostać złożony w wydziale cywilnym sądu okręgowego, który odpowiedni jest dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Najlepiej, aby podczas pisania pozwu, jak i podczas całego procesu towarzyszył nam prawnik. Pozew powinien składać się z petitum oraz uzasadnienia, na które składają się:

  • data oraz miejscowość;
  • adresat – sąd, do którego składamy pozew;
  • imię, nazwisko oraz adres powoda, czyli małżonka, który składa sprawę rozwodową oraz dane pozwanego, czyli osoby, z którą małżonek chce się rozwieść;
  • dane pełnomocnika – jeżeli takiego posiadamy;
  • orzeczenie rozwodu – z czyjej winy doszło do rozwodu;
  • dane świadków oraz okoliczności, jakich dotyczą zeznania;
  • uzasadnienie pozwu – należy szczegółowo opisać okoliczności, które świadczą o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Najlepiej jest je udokumentować.

Jeżeli nie masz małoletnich dzieci, w petitum musisz zawrzeć dwa wnioski: o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód oraz o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania. W przypadku, kiedy są wspólne dzieci, w petitum należy umieścić punkty dotyczące powierzenia władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów oraz uregulowania kontaktów.

Do pozwu trzeba dołączyć dowód wpłaty za pozew, oryginał odpisu aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci – w przypadku, kiedy są one małoletnie, jak i dowody wskazane w pozwie.

Dwa egzemplarze pozwu należy złożyć w sądzie a jeden zachować dla siebie. Dokument można dostarczyć do sądu zarówno listem poleconym, jak i osobiście złożyć go w biurze podawczym sądu.

Koszty pozwu

Koszt pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłata wzrasta, jeżeli oprócz rozwodu dochodzi się innych roszczeń takich jak na przykład alimenty. W przypadku, kiedy rozwód nie został udzielony do kosztów pozwu dochodzi 720 zł lub 1080 zł z tytułu zastępstwa procesowego małżonka – jeżeli małżonek był reprezentowany przez pełnomocnika.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz