Materiał Partnera

Jak przebiega podział nieruchomości?

Jak przebiega podział nieruchomości?

Różne życiowe sytuacje zmuszają właścicieli gruntów do podziału nieruchomości. Może to być wydzielenie gruntu dla nowego właściciela i założenie nowej księgi wieczystej lub określenie innej konfigurację działek gruntu bez zmiany posiadacza którejkolwiek z nich. W tym przypadku potrzebna będzie pomoc geodety z uprawnieniami II stopnia. Jak przebiega podział nieruchomości w praktyce?

Dla kogo podział nieruchomości?

Podział nieruchomości służy głównie celom inwestycyjnym. Bez jego dokonania, nie można sprzedać fragmentu gruntu czy zmienić przeznaczenia tylko jednej części działki. Może to być zarówno odsprzedaż nieruchomości w celach zarobkowych, przekazanie jej do realizacji celów publicznych czy wykonywanie sprawy spadkowej.

Podziału nieruchomości można więc dokonać: na wniosek osoby zainteresowanej, z urzędu lub w drodze orzeczenia sądowego. Warunkiem jest zgodność z planem miejscowym. Gdy np.: jedna duża działka ma zostać podzielona na fragmenty i sprzedana pod budowę domów, trzeba sprawdzić, czy posiada wymaganą prawem infrastrukturę, a także czy jej własności techniczne, środowiskowe, przestrzenne itp. są zgodne z przepisami prawa budowlanego. Dopiero po pozytywnej decyzji urzędu, sprawdzającej m.in. te parametry można przeprowadzić podział nieruchomości.

Wnioskowanie

Aby proces ten mógł zostać dokonany, niezbędne jest złożenie wniosku do urzędu gminy o opinię na temat zgodności przyszłego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z decyzją o warunkach zabudowy.

Oprócz wniosku powinniśmy załączyć wstępny projekt podziału nieruchomości na podstawie mapy zasadniczej lub uzupełnionej o istotne części zagospodarowania terenu mapy katastralnej. Najlepiej zlećmy to zadanie profesjonalnemu geodecie, aby mieć pewność, że wniosek o opinię jest złożony zgodnie ze wszystkimi wymogami.

Prace geodezyjne

Jeśli opinia będzie pozytywna, czas na wykonanie właściwej dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej w celach projektowych. Do tego niezbędne są uprawnienia geodezyjne II stopnia. Posiada je Inż. Michał Gappa z firmy Geopomiar. Przygotuje on właściwy wniosek o podział nieruchomości zgodnie ze wszystkimi procedurami.

Praca geodety polega na analizie dokumentów geodezyjnych, księgi wieczystej (jeśli taka istnieje dla danej nieruchomości), wszelkich dokumentów związanych z gruntem i wykonaniu pomiarów. Na tej podstawie geodeta sporządza mapę z nowym podziałem, wykaz zmian danych ewidencyjnych, a także protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Dokumenty geodezyjne czy mapy do celów projektowych zostaną zamieszczone w operacie podziału nieruchomości, który trafia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zatwierdzenie decyzji

Wójt, prezydent miasta lub burmistrz wydaje decyzjęs zatwierdzającą lub wstrzymującą podział nieruchomości. Zawiera ona m.in. uzasadnienie, podstawy prawne, rozstrzygnięcie, a także – przede wszystkim – mapę z projektem podziału nieruchomości, który może zostać dokonany.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz