Materiał Partnera

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co warto wiedzieć?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co warto wiedzieć?

Ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Jego zaprószenie, zwłaszcza wewnątrz obiektu, może przyczynić się do powstania tragedii. Dlatego tak ważne jest stworzenie jasnych reguł postępowania na wypadek pożaru. Dokumentem, którego sporządzenia w wielu wypadkach wymaga prawo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zobacz, kiedy należy przygotować ten dokument oraz co on obejmuje.

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, określana czasem również skrótem „IBP”, to dokument, którego zasady sporządzania oraz zawartość są regulowane przez polskie prawo. Szczegółowe informacje na temat IBP zawiera § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z jego zapisami, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać informacje dotyczące m.in.:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz    sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenów przyległych z uwzględnieniem graficznych danych, dotyczących w szczególności:

         a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,

         b) odległości od obiektów sąsiednich,

         c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

         d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych;

         e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

         f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

         g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

         h) warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

         i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

         j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

         k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

         l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony,

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Celem jego sporządzenia jest więc określenie procedur na wypadek wybuchu pożaru oraz zaistnienia innego miejscowego zagrożenia.

Kiedy jest potrzebna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego muszą obowiązkowo sporządzić zarządcy obiektów:

  • produkcyjnych, magazynowych, jak również inwentarskich – przy przekroczeniu powierzchni 1000 m3 lub 1500 m3 w przypadku obiektów inwentarskich,
  • które pełnią funkcję użyteczności publicznej – np. szkoły, banki, szpitale, urzędy itp.,
  • zamieszkania zbiorowego – w tym hoteli czy schronisk.

Kto może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z przepisami prawa, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może zostać sporządzona wyłącznie przez specjalistów, którzy zdobyli odpowiednie kwalifikacje. Są to osoby, które:

  • mają tytuł technika pożarnictwa,
  • uzyskały wykształcenie wyższe oraz ukończyły kurs specjalistów ochrony ppoż.,
  • są absolwentami studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • mają wykształcenie średnie oraz ukończyły szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie tego zadania warto powierzyć ekspertom z firmy, która działa od lat w branży ppoż., np. Jan - Poż. To najlepsza gwarancja, że specjaliści dokładnie przeanalizują warunki techniczne obiektu i stworzą instrukcję:

  • w zgodzie z najnowszymi przepisami,
  • wraz z planami graficznymi i dodatkowymi planami ewakuacji,
  • zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej.

Warto również pamiętać, że IBP powinna być regularnie aktualizowana co najmniej raz na
2 lata.

Opracowanie:
Szczutków 69
tel. 697 612 860
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz