Materiał Partnera

Geodezyjny podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości

W celu powstania nowych działek często praktykuje się dzielenie tych, które zajmują większy obszar. Podział nieruchomości jest procesem złożonym pod względem geodezyjnym i prawnym. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć procedury, jakie obowiązują podczas geodezyjnego podziału działki.

Wniosek o podział działki i wstępny projekt podziału

Wniosek o podział działki musi złożyć jej właściciel lub użytkownik wieczysty. Całą procedurę rozpoczyna się od pobrania z urzędu miasta lub gminy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje daną działkę. W oparciu o ten dokument tworzy się wstępny projekt podziału, biorąc pod uwagę warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Oprócz wypełnionego wniosku i sporządzonego wstępnego projektu podziału, trzeba mieć także kopię aktu notarialnego potwierdzającego prawo do zarządzania nieruchomością oraz wypis z katastru. Niezbędne będzie również przedstawienie wypisu z ewidencji gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej. Większość tych dokumentów otrzymamy w wydziale geodezji. Wstępny projekt podziału powstaje na kopii mapy zasadniczej, gdzie zaznacza się przebieg podziału działek oraz planuje, czy do nowo powstałej działki trzeba będzie doprowadzić drogę dojazdową. Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w lokalnym wydziale geodezji, gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalnym oraz zweryfikowany pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po wykonaniu tych czynności, urząd wyda opinię dotyczącą wstępnego podziału działki.

Zasadniczy projekt podziału działki

Jeśli urząd wyda pozytywną opinię dotyczącą możliwości podziału działki, geodeta, bazując na otrzymanej dokumentacji, odszukuje i określa granice nowych działek. W terenie wyznacza punkty graniczne, a następnie przedstawia je właścicielowi działki oraz sąsiednich posesji. Jeżeli nikt nie ma żadnych zastrzeżeń, geodeta sporządza protokół z przyjęcia granic i dokumentację podziału.

Zasadniczy projekt podziału zawiera informacje dotyczące zarówno stanu nieruchomości przed podziałem, jak i po nim. W projekcie oznacza się planowane granice oraz nową numerację działek. Tak przygotowany projekt trafia do zaopiniowania do urzędu miasta lub gminy. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, geodeta wyznacza w terenie przebieg nowych granic i sporządza protokół z utrwalenia znaków granicznych. Po wykonaniu tych prac, właściciel nieruchomości otrzyma pełną dokumentację. Posiadając zatwierdzoną przez urząd mapę podziału oraz sporządzony przez geodetę spis zmian gruntowych, właściciel może już zawnioskować o wpis zmian do księgi wieczystej – powiedział mgr inż. Jacek Żądło z firmy geodezyjnej STINGEO w Mszanie Dolnej.

 Ile to kosztuje?

Koszty, jakie poniesiemy z tytułu podziału danej nieruchomości, zależą m.in. od powierzchni działki oraz tego, na ile części chcemy ją podzielić. Cała procedura to dość spory wydatek, można go szacować na ok. 1500 zł, gdzie ok. 70% tej kwoty stanowi wynagrodzenie dla geodety.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz