Materiał Partnera

Ewidencja środków trwałych – usługa biur rachunkowych

Ewidencja środków trwałych – usługa biur rachunkowych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji. Jej podstawę stanowi księgowość, która przyjmuje różne formy – zależnie od wielkości i charakteru firmy. W większych przedsiębiorstwach ważnym działem są też kadry i płace. Wiele z tych obowiązków możne powierzyć zewnętrznym biurom rachunkowym. Należy też do nich obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Środki trwałe w świetle prawa

Nowy przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi zmierzyć się z wieloma problemami. Jednym z pierwszych wyzwań jest zrozumienie i nauczenie się prowadzenia dokumentacji finansowej. Im większe przedsiębiorstwo i im więcej zatrudnia pracowników, tym bardziej rozbudowane są księgi rachunkowe oraz dokumentacja kadrowo-płacowa. Obowiązkowe jest też prowadzenie ewidencji środków trwałych. Czym one są w rozumieniu prawa?

Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym, jak i w biznesie. Termin ten pojawia się w kilku dokumentach. Art. 22a ust. 1 i art. 22a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z. zm.) mówi, że przez środki trwałe rozumie się „…stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.”

Wynika więc z tego, że środkami trwałymi mogą być również wymienione wyżej elementy, które nie stanowią własności podatnika, ale są przez niego wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Korzystanie z nich może się odbywać np. na podstawie umowy leasingowej.

Kto powinien prowadzić ewidencję środków trwałych?

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych nakłada na przedsiębiorcę rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r  w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustawa o rachunkowości. Są do tego zobowiązane osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.  Prowadzenie ewidencji wraz z księgowością oferują specjalistyczne biura takie jak Effepro sp. z o.o. z Warszawy.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest korzystne również dla samego przedsiębiorcy. Umożliwia wliczanie ich amortyzacji w koszty działalności. Wymaga to znajomości zasad obliczania wartości początkowej oraz wysokości corocznych odpisów. Dlatego skorzystanie
z pomocy doświadczonej księgowej w biurze rachunkowym pozwoli prawidłowo wywiązać się z obowiązku.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz