Materiał Partnera

Dlaczego inwentaryzacja powykonawcza jest tak istotna?

Dlaczego inwentaryzacja powykonawcza jest tak istotna?

Otrzymanie pozwolenia na budowę to nie koniec formalności związanych z inwestycją budowlaną. Po zakończeniu prac konieczne jest także sprawdzenie skończonego budynku przed oddaniem go do użytkowania. To ma na celu inwentaryzacja powykonawcza wykonywana przez geodetę. Musi ona zostać przeprowadzona jeszcze przed złożeniem zawiadomienia o ukończeniu budowy.

Udział geodety w procesie budowy

Usługi świadczone przez geodetę potrzebne są na wszystkich etapach budowy. Jeszcze przed jej rozpoczęciem musi on dokonać pomiarów, które będą podstawą stworzenia mapy do celów projektowych. To z dokumentacji geodezyjnej właśnie korzysta architekt, sporządzając projekt budynku i zagospodarowania terenu.

Usługi geodezyjne obejmują również tyczenie nieruchomości i granic. Ich wskazanie i oznaczenie stanowi warunek oraz instrukcję właściwych prac budowlanych.

Przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych wraz ze sporządzeniem kartoteki do celów prawnych oferuje firma Ageos.

Na mapach tworzonych przez geodetę znaleźć muszą się informacje o dokładnym położeniu budynku, lokalizacji przyłączy, drogach wjazdowych, bramach i ogrodzeniach – z tego też powodu geodeta powinien pozostać w ciągłej współpracy z innymi uczestnikami pracownikami; ekipą budowlaną i architektem.

Po zakończeniu budowy

Zanim będziemy mogli korzystać z nowo powstałego budynku, należy złożyć w urzędzie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wraz z nim składamy również inne dokumenty, do których zalicza się dziennik budowy w wersji oryginalnej, oświadczenie popisane przez kierownika budowy dotyczące zgodności decyzji o budowie i projektu z postawionym obiektem, protokoły przeprowadzanych w procesie budowy badań, potwierdzenie odbioru przyłączy oraz kopię charakterystyki energetycznej nieruchomości. Czasem wymagane może być również oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

Osobną dokumentację, którą należy złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, stanowi inwentaryzacja powykonawcza nazywana też geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Inwentaryzacja powykonawcza

Obejmuje ona zespół czynności pomiarowych, obliczeniowych oraz kartograficznych, które stanowić będą podstawę do stworzenia dokumentacji nieruchomości. Zawarte w niej zostaną informacje na temat usytuowania poziomego i wysokościowego budynku – jego elementów nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Inwentaryzacja powykonawcza pozwala na weryfikację założeń projektowych z faktyczną realizacją przestrzenną. Stanowi też podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie:
Szczawnica, Szalaya 23
tel. 18 262 23 53
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz