Materiał Partnera

Demontaż azbestu, czyli wymiana pokrycia dachowego z eternitu

Demontaż azbestu, czyli wymiana pokrycia dachowego z eternitu

Pokrycie dachu eternitem do połowy lat osiemdziesiątych było niemalże standardem. Wtedy to okazało się, że azbest jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, po przeniknięciu do płuc w formie włókien azbestowych, może wywoływać groźne choroby, w tym nowotworowe. Jak wygląda demontaż dachu eternitowego? Do kogo się zwrócić ze zleceniem demontażu azbestu?

W Polsce od 1997 r. obowiązuje Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Pokrycia dachowe z azbestu (eternitu) są szkodliwe

Azbest dostający się do organizmu człowieka drogą oddechową może być przyczyną wielu poważnych schorzeń, które ujawniać się mogą nawet po 20 latach od bezpośredniego kontaktu z dużym stężeniem włókien azbestowych. Na mocy prawa do 2032 roku obligatoryjnie mają zniknąć z domostw jednorodzinnych w Polsce eternitowe pokrycia dachowe.

Do demontażu azbestu ustawowo potrzeba specjalistycznych firm

Ze względu na olbrzymie zagrożenia, demontaż azbestu mogą przeprowadzać jedynie firmy legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Muszą posiadać stosowny wpis do CEiDG lub do KRS, prowadzić ewidencję odpadów oraz sporządzać roczne sprawozdanie do marszałka województwa o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Dodatkowo firma demontująca dachy z azbestu musi dysponować (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest):

  • odpowiednim sprzętem i urządzeniami do usuwania wyrobów z azbestem
  • posiadać aktualne zaświadczenie BHP z przeszkolenia pracowników z zakresu bezpiecznego usuwania azbestu.

Etapy poprawnego demontażu pokryć dachowych z azbestu

Specjalistyczne firmy specjalizujące się w demontażu azbestu, takie jak firma dekarska Solar-Dach, dbają o przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny zarówno dla mieszkańców, otoczenia, jak i swoich pracowników. Do prac wykorzystywane są specjalne kombinezony i maski całościowe blokujące możliwość przedostania się włókien azbestowych do płuc i oczu. Poprawna rozbiórka dachu z azbestu powinna składać się z kilku etapów:

  1. Zabezpieczenia budynku – należy zakryć wszelkie otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne. Dodatkowo należy teren rozbiórkowy ogrodzić i oznaczyć tablicą informującą o przeprowadzaniu prac przy azbeście
  2. Stosowanie jednorazowych kombinezonów – od początkowej fazy demontażu
  3. Zwilżenie płyt wodą celem minimalizacji pylenia
  4. Rozpoczęcie rozbiórki – powoli, z uwagą, rozpoczynając od kalenicy. Poszczególne płyty układa się na paletach.
  5. Oczyścić odkryty podkład z resztek eternitowych poprzez dokładne spłukanie z zamiecenie go.
  6. Dokładne oczyszczenie terenu wokół budynku z odpadów azbestowych.
  7. Złożenie pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac

Płyty na paletach należy zabezpieczyć folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Tak zabezpieczone płyty cementowo-azbestowe mogą być przewiezione na wyznaczone specjalnie do tego przystosowane składowisko.

Opracowanie:
Brześć Kujawski, Traugutta 25
tel. 532 357 820
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz