Artykuł sponsorowany

Czym są prognozy oddziaływania na środowisko? Tłumaczą specjaliści firmy ProEkoEkspert

Czym są prognozy oddziaływania na środowisko? Tłumaczą specjaliści firmy ProEkoEkspert

Inwestycje budowlane, a także przemysłowe znacznie wpływają na środowisko naturalne. W wielu przypadkach oddziaływanie nowego obiektu i jego infrastruktury na lokalną ekologię jest olbrzymie. By zatem przed rozpoczęciem budowy opracować właściwe strategie ochrony natury, wykonane muszą być specjalistyczne ekspertyzy. Zwie się je prognozami oddziaływania na środowisko, które opatrzone są złożoną dokumentacją techniczną. O szczegółach opowiadają specjaliści z pracowni ProEkoEkspert, która łączy wspomniane prognozy ze szkoleniami przyrodniczymi, a nawet monitoringiem ornitologicznym.

W jakim celu wykonuje się prognozy oddziaływania na środowisko?

Prognozy oddziaływania na środowisko to złożone analizy lokalnego ekosystemu, w którym ma powstać budynek lub obiekt przemysłowy. Służą one do określania ryzyka wystąpienia znaczących katastrof naturalnych oraz budowlanych, a także do precyzyjnego oszacowania pośredniego i bezpośredniego wpływu danej inwestycji na środowisko. Dotyczy to jednak nie tylko świata roślin i zwierząt, ale też krajobrazu, zabytków oraz przestrzeni miast. Prognozy uwzględniają również wpływ budowanych budowli i powstających obszarów zindustrializowanych na życie czy zdrowie ludności. Jak zaś dodają eksperci z pracowni ProEkoEkspert, tego typu rozbudowane analizy pozwalają opracować scenariusze oraz metody zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu konkretnego przedsięwzięcia na środowisko.

Kiedy należy wykonywać prognozy oddziaływania na środowisko?

Prognozy oddziaływania na środowisko przede wszystkim ważne są przez wszczęciem prac związanych z szeroko pojętymi inwestycjami przemysłowymi. Specjaliści z firmy ProEkoEkspert wyjaśniają, że w ich przypadku nie tylko ważne są bowiem różnego typu ekspertyzy środowiskowe, ale właśnie raporty OOŚ, czyli raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty te tworzy się po przeprowadzonych analizach prognostycznych, a ich wyniki mają duże znaczenie dla pozyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Kiedy w szczególności należy wykonać prognozę oddziaływania na środowisko?

Pracownia ProEkoEkspert z Wrocławia przyjmuje zlecenia na przeprowadzenie prognoz oddziaływania na środowisko od różnych klientów biznesowych oraz od podmiotów publicznych. Raport środowiskowy wymagany jest zaś dla inwestycji, które nawet w najmniejszym stopniu mogą zburzyć równowagę biologiczną określonego terenu. Nie tylko są to zatem stacje paliw, składowiska elektrośmieci, zakłady przemysłowe oraz duże podmiejskie osiedla mieszkaniowe, ale także pensjonaty i hotele w lasach oraz przy jeziorach. Jak wyjaśniają zaś fachowcy z firmy ProEkoEkspert, mowa o wszystkich inwestycjach, którymi potencjalnie zainteresowana może być Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Z czego składa się raport środowiskowy OOŚ?

Zasady, które należy stosować przy prognozach oddziaływania na środowiska, są jasno określone w ustawie z 3 października 2008 roku o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport końcowy musi również być zgodny z prawodawstwem unijnym, w tym z Dyrektywami:

  • Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa siedliskowa);
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (EIA);
  • Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA).

W uproszczeniu w raporcie OOŚ nie może zabraknąć między innymi takich elementów jak dokładnego opisu inwestycji oraz etapów budowy, a także opisu warunków użytkowania danego terenu. Ponadto dokument zawiera informacje o zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz o rodzajach odpadów, które będą powstawały w wyniku prowadzenia określonej działalności czy procesów technologicznych. Raport OOŚ zawiera również dokładny opis planowanych praktyk produkcyjnych czy usługowych związanych z inwestycją, a także opis krajobrazu, sąsiadujących zabytków oraz innych elementów przyrody i infrastruktury. Specjaliści z pracowni ProEkoEkspert zawsze w dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko streszczają też wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, a także listę niebezpieczeństw związanych z daną inwestycją.

Ważną częścią raportu jest też opracowany plan ochrony przyrody na danym obszarze, w tym metody przeciwdziałania awariom oraz katastrofom przyrodniczym.

Raporty OOŚ a monitoringi przyrodnicze

Warto wiedzieć, że częścią prac związanych z prognozą oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne często są monitoringi przyrodnicze: monitoring ornitologiczny, chiropterologiczny, entomologiczny oraz herpetologiczny. Jak wyjaśnia jeden z ekspertów ProEkoEkspert:

Monitoringi populacji ptaków, nietoperzy, owadów oraz płazów i gadów na danym terenie ważny jest przed wszczęciem inwestycji, w jej trakcie oraz po niej. Dzięki temu można wdrażać właściwe działania chroniące ważne dla ekosystemu gatunki. Nasz zespół dba zatem o to, by zadowolony był klient chcący prowadzić swoją działalność, a także, by zwierzęta nie traciły ważnych dla siebie lęgowisk czy obszarów żerowania.


Specjaliści z firmy ProEkoEkspert prowadzą również dla firm różnego typu szkolenia przyrodnicze, które nie tylko dotyczą tego, jakie dokumenty środowiskowe należy zebrać przed inwestycją. Na życzenie mogą być to kursy z właściwego „współżycia” zakładu przemysłowego ze światem roślin i zwierząt wokół. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz