Materiał Partnera

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Wystarczy pierwszy rzut oka na Rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014 r., które dotyczy pozwoleń zintegrowanych, by przekonać się, że już na samym wstępie jest to zagadnienie skomplikowane. Rozporządzenie wymienia kilka punktów… które tak naprawdę są bardzo długą listą rozbudowanych pozycji. Co zrobić, jeśli chcemy w naszej firmie skorzystać z instalacji, które wg Rozporządzenia mogą powodować duże zanieczyszczenia środowiska? - Zerknijmy na Rozporządzenie, a dalej omówmy w dużym uproszczeniu, jak podejść do tematu w praktyce.

Instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenia

Nie przedłużając wstępu, zerknijmy w dużym skrócie, co wskazuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rozporządzenie wymienia kilka punktów (w nawiasach przykłady instalacji):

  1. Instalacje do wytwarzania energii i paliw (np. do rafinacji ropy naftowej lub gazu, do zgazowania lub upłynniania węgla)
  2. Instalacje do produkcji i obróbki metali (np. do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę)
  3. Instalacje w przemyśle mineralnym (np. do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest; do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę)
  4. Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych (np. organicznych substancji chemicznych, jak węglowodory, związki metaloorganiczne, barwniki i pigmenty; nieorganicznych substancji chemicznych; nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu; materiałów wybuchowych)
  5. Instalacje w gospodarce odpadami (np. do termicznego przekształcania odpadów: innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę; niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę)
  6. Instalacje w innych rodzajach działalności

W praktyce to mnóstwo rozbudowanych punktów dotyczących instalacji w przeróżnych branżach. Co zrobić, jeśli potrzebujemy pozwolenia zintegrowanego?

Pomoc akredytowanego laboratorium

Jak mówią nam przedstawiciele nowocześnie wyposażonych pracowni i akredytowanego laboratorium Ekolab z Kobylnicy pod Poznaniem, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, pobór wód. W decyzji określa się również dopuszczalne poziomy hałasu z eksploatowanych urządzeń. Ponadto, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT) oraz wydawanych systematycznie od 2012 roku konkluzji BAT. W praktyce więc, jeśli jako podmiot mogący złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się po pomoc do firmy, która zajmuje się przeprowadzaniem badań i sporządzaniem właściwych dokumentów kompleksowo.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz