Artykuł sponsorowany

Czym jest akt notarialny?

Czym jest akt notarialny?
Pojęciu aktu notarialnego nierozerwalnie wiąże się z pewnymi czynnościami prawnymi, takimi jak przeniesienie własności nieruchomości lub dokonanie aktu darowizny. Czym jest akt notarialny i co go wyróżnia na tle innych dokumentów prawnych?

Akt notarialny – definicja                                                          

Akt notarialny jest dokumentem, który potwierdza dokonanie określonych czynności prawnych. W przypadku niektórych czynności prawnych przepisy nakazują sporządzenie aktu notarialnego – zaliczyć do nich możemy między innymi wspomniane już wyżej przekazanie prawa własności do nieruchomości lub dokonanie darowizny. Bez dopełnienia tej formalności umowa zawarta między podmiotami jest w świetle prawa nieważna – zawarcie zwykłej umowy kupna-sprzedaży w przypadku zakupu nieruchomości nie sprawi, że prawa do niej przejdą na nas. Akt notarialny może być zawarty również w sytuacjach nie przewidzianych przez przepisy – podstawą do jego sporządzenia jest wtedy wola stron. Mimo, że w takich sytuacjach akt prawny jest nieobowiązkowy, niesporządzenie go powoduje bezskuteczność czynności prawnej. Przykładem czynności prawnej, która może ale nie musi być dopełniona w formie aktu notarialnego, jest sporządzenie testamentu. Do sporządzania aktu notarialnego uprawnieni są notariusze, tacy jak , urzędujący w Toruniu notariusz Łukasz Chwiałkowski. W wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia od Ministra Spraw Zagranicznych akt notarialny może być również sporządzony przez polskiego konsula.

Co zawiera akt notarialny?

Zgodnie z artykułami 91-95 ustawy Prawo o notariacie, akt notarialny powinien zawierać:

  • Dokładną datę sporządzenia aktu. W przypadku, gdy życzą sobie tego strony umowy akt może zawierać również dokładną godzinę i minutę podpisania aktu
  • Miejsce sporządzenia aktu
  • Dokładne dane notariusza, który sporządza akt – imię, nazwisko oraz adres siedziby kancelarii
  • Dane stron zawierających umowę. W przypadku osób fizycznych będą to imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania każdej ze stron, zaś w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - nazwa i adres siedziby. W przypadku, gdy akt podpisywany jest przez pełnomocników stron, akt notarialny powinien zawierać ich dane.
  • Oświadczenia stron
  • Okoliczności towarzyszące spisywaniu aktu – na żądanie stron
  • Oświadczenie, że akt został odczytany, przyjęty przez obie strony i podpisany
  • Podpisy stron oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu – wyjątkową sytuacją jest kiedy jedną ze stron jest osoba niepiśmienna. W takich przypadkach akt powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że osoba ta aktu nie podpisała i wyjaśnienie tej sytuacji.
  • Podpis notariusza.


Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz