Czym charakteryzuje się pojazd ponadgabarytowy?

Czym charakteryzuje się pojazd ponadgabarytowy?

Pojazdy poruszające się po drogach mają określone wymiary i wagę. Pojazdy przekraczające pewne normy to pojazdy ponadgabarytowe. Poznaj definicję pojazdu nienormatywnego i dowiedz się, czym się charakteryzuje. Sprawdź, jakie są rodzaje pojazdów nienormatywnych ze względu na kategorie zezwoleń wymaganych do przejazdu wybranym pojazdem.

Co to jest pojazd ponadgabarytowy?

Pojazd ponadgabarytowy, czyli pojazd nienormatywny, jest to pojazd albo zespół kilku pojazdów, których naciski osi łącznie z ładunkiem (lub bez niego) przekraczają dopuszczalne normy narzucone przez przepisy o drogach publicznych. Pojazdem nienormatywnym jest również pojazd, którego wymiary lub masa (z ładunkiem lub bez) przekraczają normy określone przez ustawę – wyjątkiem są autobusy. Przepisy narzucają pilotowanie pojazdów nienormatywnych.

Jakie są kategorie dla pojazdów ponadnormatywnych?

Pojazdy ponadgabarytowe mogą mieć różne wymiary, a transport tego typu pojazdami wymaga zezwolenia, które wydaje właściwy organ transportu. Istnieje siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Kategoria I

Zezwolenie wydawane dla pojazdów o wymiarach i masie, która nie jest większa niż dopuszczalna oraz o naciskach osi, która nie przekracza wielkości dla dróg o nacisku pojedynczej osi napędowej maksymalnie do 11,5 tony.

Kategoria II

Zezwolenie wydawane przez starostę dla pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz zespołów składających się z tych pojazdów oraz przyczepy specjalnej. Zezwolenie pozwala na poruszanie się po drogach publicznych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydawane jest dla pojazdów o wymiarach i masie, która nie jest większa niż dopuszczalna oraz o naciskach osi, która nie przekracza wielkości dla dróg o nacisku pojedynczej osi napędowej maksymalnie do 3,5 tony.

Kategoria III

Zezwolenie wydawane na poruszanie się pod drogach publicznych dla pojazdów o naciskach osi i masie, które nie przekraczają określonych norm oraz o szerokości do 3,2 m; wysokości do 4,3 m, a także długości do 15 m (dla jednego pojazdu) i 23 m (dla zespołu pojazdów).

Kategoria IV

Zezwolenie, wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub naczelnika urzędu celnego, jeśli pojazd wjeżdża na teren kraju, na przejazd pojazdów o masie nie większej niż dopuszczalna i szerokości nie większej niż 3,4 m, wysokości do 4,3, o naciskach osi do 11,5 t i długości do 15 m (dla jednego pojazdu), 23 m (dla zespołu pojazdów), 30 m (dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach).

Kategoria V

Zezwolenie wydawane dla pojazdów o naciskach nie większych niż dopuszczalne dla wybranej drogi, szerokości do 3,5 m, wysokości do 4,3 m, masie do 60 ton i długości do 15 m (dla jednego pojazdu), 23 m (dla zespołu pojazdów), 30 m (dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach). Przy czym należy pamiętać, że do przejazdu takim pojazdem przez most lub wiadukt oprócz zezwolenia wymagane jest zawiadomienie pisemne zarządcy drogi – należy podać konkretny termin i trasę przejazdu i przesłać dokument 7 dni przed planowanym przejazdem.

Kategoria VI

Wydanie tego zezwolenie również wymaga zawiadomienia zarządcy dróg i dotyczy pojazdów nienormatywnych o szerokości do 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 4 m dla drogi dwujezdniowej; oraz długości do 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, a także wysokości do 4,3 m, masie do 60 t, o naciskach osi do 11,5 t.

Kategoria VII

Zezwolenie wydawane jest na jeden lub wiele przejazdów po drogach publicznych w określonym czasie. Przeznaczone jest dla pojazdów, które nie spełniają norm kategorii I-VI. Ładunek nie może być podzielony, poza tym konieczne jest uzyskanie pozwolenia zarządy drogi. Zezwolenie wydawane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dowiedz się więcej na temat zezwoleń i kar, które grożą osobom nieposiadającym zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych.

Opracowanie:
Marta
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz