Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o audycie sprawozdań finansowych?

Co warto wiedzieć o audycie sprawozdań finansowych?

Każda firma i instytucja, która spełnia wymagania określone w ustawie o rachunkowości, jest zobowiązana corocznie poddawać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Skomplikowane i zmieniające się otoczenie gospodarcze i prawne stanowi jednoznaczną przesłankę o potrzebie regularnego poddawania weryfikacji prawidłowości działań oraz ocenie sytuacji finansowej i majątkowej każdej firmy i instytucji, która zarządza znaczącymi zasobami i potencjałami. Najbardziej efektywnym sposobem działań w tym zakresie jest cykliczne poddawanie rocznych, czy okresowych sprawozdań badaniu przez firmę audytorską.

Czym jest audyt finansowy?

Audyt sprawozdań finansowych jest to kompleksowa ocena zgodności formy i treści tego sprawozdania finansowego z odpowiednimi przepisami oraz księgami rachunkowymi,  w oparciu o które sprawozdanie to zostało sporządzone. W ramach takiego audytu przeprowadzana jest weryfikacja prawidłowości dokumentowania, wyceny, ewidencji i rozliczeń transakcji związanych z przedmiotem działalności operacyjnej, pozostałej operacyjnej i finansowej.

Głównym celem audytu jest uzyskanie opinii biegłego rewidenta, czy sprawozdanie finansowe jest przede wszystkim:

  • Zgodne co do formy i treści z wymaganiami przepisów rachunkowości i innych regulacji prawnych obowiązujących podmiot sporządzający to sprawozdanie  
  • Wynika ono z ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo, na podstawie odpowiednich przepisów rachunkowości lub/ i innych obowiązujących ten podmiot
  • Przedstawia rzetelnie i jasno sytuacją finansową i majątkową

Audyt finansowy mogą przeprowadzać tylko uprawnieni do tego biegli rewidenci i firmy audytorskie, posiadające odpowiednie kompetencje, zasoby i narzędzia audytu.

Kim jest biegły rewident i firma audytorska?

Biegły rewident, jest to osoba fizyczna uprawniona do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, wpisana do krajowego rejestru biegłych rewidentów. Osoba taka zobowiązana była zdać 10 egzaminów z zakresu prawa gospodarczego, odbyć odpowiednio praktyki rachunkowości, aplikację kandydata na biegłego rewidenta oraz zdać egzamin końcowy ze znajomości zakresu, przedmiotu działań biegłego rewidenta oraz zdolności oceny otoczenia gospodarczego i prawnego w którym sporządzane jest i badane sprawozdanie finansowe.   

Firma audytorska jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,  wpisanym odpowiednio na listę firm audytorskich. W imieniu firmy audytorskiej badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, stanowiący zasoby tej firmy. 

Obie ewidencje prowadzone są przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR)

Jakie podmioty mają obowiązek poddania badaniu swoich sprawozdań finansowych?

Obowiązkowo, za każdy rok obrotowy badaniu przez biegłego rewidenta poddają swoje sprawozdania między innymi banki, spółki akcyjne, zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, kasy kredytowe i oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz firmy zajmuje się handlem różnego rodzaju papierami wartościowymi. Obowiązek taki dotyczy także podmiotów, które są zobligowane do corocznego audytu swoich sprawozdań na podstawie przepisów szczególnych, zapisów w statutach i innych aktach założycielskich.

Ponadto obowiązkowi poddawania badaniu swoich sprawozdań finansowych podlegają podmioty, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły dwa spośród trzech, określonych w ustawie o rachunkowości parametrów ilościowo wartościowych, to jest: osiągnęły przychody co najmniej 5 milionów euro netto, wartość aktywów (sumy bilansowej) wyniosła co najmniej 2,5 mln euro oraz zatrudnienie osiągnęło poziom 50 i więcej pracowników.

Komu zlecić audyt sprawozdań finansowych?

Audyt sprawozdań finansowych może być zlecony tylko i wyłącznie biegłym rewidentom lub podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych posiadających odpowiednie kompetencje i zasoby. Dlatego też, kiedy zamierzamy zlecić wykonanie audytu finansowego, warto zwrócić się z zapytaniem do firmy audytorskiej takiej jak Wessly Sp. z.o.o., która zatrudnia doświadczonych biegłych rewidentów oraz ekspertów z zakresu rachunkowości i podatków. Wybór taki to nie tylko świadomość, że audyt zostanie przeprowadzony w sposób profesjonalny i rzetelny, ale także pewność wartości dodanej w postaci konsultacji i wyjaśnień, które pozwolą na eliminowanie potencjalnych błędów w przyszłości .

Opracowanie:
Warszawa, Irysowa 24a
tel. 22 826 32 78
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz