Materiał Partnera

Co składa się na projekt budowlany?

Co składa się na projekt budowlany?

Zanim rozpoczniemy budowę jakiejkolwiek inwestycji, konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń. W tym celu tworzony jest projekt budowlany. W nim zawarte są wszystkie informacje dotyczące charakteru budowanego obiektu oraz osób zaangażowanych w realizację. Składa się on z dwóch części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu.

Elementy projektu budowlanego

Gwarancją poprawności i zgodności z przepisami prawa budowlanego projektów budowlanych jest zaangażowanie pracowni architektonicznej. Usługi w tym zakresie oferuje Biuro Obsługi Inwestycji TW Proj-Tech w Grudziądzu. Z ofert pracowni korzystać mogą zarówno indywidualni klienci, jak i deweloperzy.

Projekt budowlany podzielony jest na dwie części: właściwy projekt budynku, nazywany projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt zagospodarowania terenu, czyli przestrzeni otaczającej budynek. W pierwszej znajduje się przede wszystkim dokumentacja techniczna, w której zawarte być muszą: powierzchnia budynku oraz poszczególnych pomieszczeń, a ponadto też kubatura – ogrzewana i pozbawiona ogrzewania.

Obok informacji tekstowej zamieszczone są w nich rysunki. W sakli 1:100 przedstawiają one rzut budynku na wszystkich poziomach, rozpoczynając od piwnicy, a na więźbie dachowej kończąc. Wizualizacja architektoniczna musi przedstawiać też charakterystykę elewacji. Już na etapie projektu należy przedstawić rysunki instalacji wewnętrznych.

Część opisowa zawiera informacje dotyczące konstrukcji budynku, użytych materiałów, kategorii geotechnicznej, posadowienia budynku, rozmieszczenia i układu poszczególnych instalacji, a ponadto też charakterystyki energetycznej budynku.

W projekcie zagospodarowania terenu architekt musi ująć całkowitą powierzchnię działki oraz rozmiary i usytuowanie budynku na niej. Określone w nim są odległości poszczególnych obiektów względem granic działki, a także rozmieszczenie tych obiektów oraz infrastruktury, czyli studni kanalizacji i tym podobnych elementów. Określone w nim muszą być też wszelkie planowane ingerencje w środowisko naturalne – na przykład wycinka drzew.

Wymagania wobec projektu budowlanego

Biuro projektowe, któremu powierzyliśmy stworzenie projektu domu, musi dopilnować, aby był on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ta poprawność stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Uwzględnione w projekcie powinny być też wszystkie wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy na danym terenie.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem projektu budowlanego są dane osób zaangażowanych w realizację inwestycji. Wymienieni muszą zostać tu inwestorzy, firma deweloperska, projektanci. W projekcie znaleźć się również muszą adres budowanego domu i numer ewidencyjny działki.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz