Materiał Partnera

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Projekt budowlany składany jest razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. To najważniejszy dokument, bez którego nie można uzyskać pozwolenia na budowę. Zmiany zakresu i treści projektu budowlanego wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowy obowiązek dla projektanta

Projekt budowlany przygotowywany jest przez projektantów mających uprawnienia w różnych specjalnościach. Zwykle składa się z: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych. Każdą z tych części opracowuje projektant mający odpowiednie uprawnienia. Zakres projektu jest sprawą indywidualną i uzależnioną od tego, czego dotyczy inwestycja. Ustawa Prawo budowlane nałożyła na projektanta obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zmiana ta ma na celu uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej, znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do wielu inwestycji, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wybór formy, w jakiej określony zostanie w informacji zasięg obszaru oddziaływania obiektu Rozporządzenie pozostawia do decyzji projektanta.

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Warunki projektu budowlanego określa art. 34 Ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym dokumentem projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Dokument zawierać musi projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie oraz projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne. Dodatkowo – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną oraz wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Przydatne mogą okazać się też opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Gotowe projekty nie są projektami budowlanymi, ponieważ nie zawierają żadnej z ww. części. Warto przed ich zakupem skontaktować się z profesjonalnym biurem, które wykona prawidłowo pożądany przez nas projekt.

Opracowanie:
Rypin, Wojska Polskiego 10 lok. 13
tel. 606 856 872
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz