Materiał Partnera

Co powinien obejmować raport oddziaływania na środowisko?

Co powinien obejmować raport oddziaływania na środowisko?

Każda inwestycja budowlana w większym lub mniejszym stopniu stanowi ingerencję w lokalny ekosystem. W wielu przypadkach konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a do tego często potrzeba raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy organy administracyjne go wymagają oraz co powinien zawierać.

Kiedy należy sporządzić raport?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest niezbędny w procesie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji, które mogą zawsze znacząco wpływać na otoczenie. Pełna ich lista zawarta została w stosownym Rozporządzeniu Rady Ministrów i obejmuje między innymi instalacje:

 • do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz biobójczych, materiałów wybuchowych;
 • do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych;
 • wykorzystujące energię wiatru do wytworzenia energii elektrycznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 100 MW i lokalizowane na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej;
 • związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 • pierwotnego oraz wtórnego wytopu surówki żelaza albo stali surowej, również do ciągłego odlewania stali;
 • do przesyłu czy magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych;

Ponadto do tej grupy zaliczymy również autostrady i drogi ekspresowe, zapory, urządzenia piętrzące oraz wiele innych. To jedynie kilka z kilkudziesięciu obiektów, których dotyczy obowiązek przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko. Oprócz nich istnieje ponad sto rodzajów inwestycji, gdzie jego sporządzenie staje się konieczne jedynie wtedy, gdy nakaże to organ prowadzący sprawę.

Co musi zawierać dokument?

Podstawą do przeprowadzenia oceny wpływu inwestycji na otoczenie jest właśnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jego treść łączy w sobie dane z dziedziny geologii, hydrogeologii oraz ochrony środowiska, dlatego zajmujące się tym firmy, wśród nich Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne z Częstochowy, zobowiązane są, by zawrzeć w nim:

 • opis planowanego przedsięwzięcia;
 • opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej;
 • opis zabytków chronionych znajdujących się w pobliżu inwestycji;
 • opis krajobrazu;
 • informacje o powiązaniach z innymi przedsięwzięciami;
 • przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania inwestycji;
 • warianty: proponowany przez inwestora oraz najkorzystniejszy dla ekosystemu;
 • analizę oddziaływania obu wariantów na środowisko, ludzi, dobra materialne i zabytki;
 • uzasadnienie wariantu wnioskodawcy;
 • metody stosowane w ocenie oraz opis przewidywanych oddziaływań;
 • opis działań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie skutków realizacji inwestycji;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych.

Istotnym elementem dokumentu jest przedstawienie zagadnień w formie graficznej oraz kartograficznej. Ponadto należy dołączyć do niego także źródła, jakie wykorzystano podczas jego sporządzania.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz