Materiał Partnera

Co należy wiedzieć o podziale majątku?

Co należy wiedzieć o podziale majątku?

Kiedy decydujemy się na ślub, nie w głowie nam kwestie finansowe. Rzadko myślimy o intercyzie, która ustanawia rozdzielność majątkową i zabezpiecza przed problemami podziału majątku w przyszłości. Oczywiście nikt na ślubnym kobiercu nie myśli o rozwodzie, ale życie płata figle i drogi nawet najbardziej zakochanych małżonków po pewnym czasie mogą się rozejść. Co wobec tego powinniśmy wiedzieć o podziale majątku?

 Co to jest wspólnota majątkowa?

Wraz z zawarciem małżeństwa, o ile nie podpisaliśmy intercyzy, powstaje wspólnota majątkowa, czyli wspólna własność wszystkich dóbr, nabytych przez oboje małżonków w czasie trwania małżeństwa. Dobra, które zostały zakupione przed ślubem albo otrzymane wskutek dziedziczenia czy darowizny, są częścią majątku osobistego.

Do majątku wspólnego wchodzą:

  • dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej i działalności gospodarczej,
  • przychody z wynajmu,
  • zyski z obligacji i papierów wartościowych,
  • oszczędności,
  • środki gromadzone na rachunku OFE.

 Kiedy możliwy jest podział majątku?

Podział majątku jest możliwy dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej, zwykle wynikającej z rozwodu albo separacji. Jeśli chcemy dokonać podziału wspólności ustawowej w trakcie trwania małżeństwa, musimy ustanowić rozdzielność majątkową przez wspomnianą już intercyzę. Ostatnim sposobem na podział majątku jest ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite małżonka, jego upadłość albo śmierć. Wówczas jego udział w majątku wspólnym i majątek odrębny przekształca się w masę spadkową, dziedzicząc majątek po zmarłym małżonku samodzielnie lub z innymi spadkobiercami.

 Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa można przeprowadzić w dwojaki sposób:

  • drogą sądową,
  • za pomocą aktu notarialnego.

Druga ewentualność wiąże się z niższymi kosztami i jest dużo szybsza. Ustanie wspólnoty majątkowej następuje wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Później należy przeprowadzić podział majątku - na równe części albo zgodnie z postanowieniem stron.

 Podział majątku w wyniku rozwodu bądź separacji

W przypadku rozwodu, także najlepszym rozwiązaniem wydaje się umowa pisemna, ustalająca rozdzielenie praw majątkowych między rozwodzących się małżonków. Potrzebna jest jednak do tego zgoda dwóch stron - jeśli małżonek lub małżonka nie chce jej wyrazić, wówczas do podziału majątku dochodzi już po rozwodzie. 

Sytuacja jest trudniejsza również w razie posiadania nieruchomości. Wtedy konieczne jest posiadanie aktu notarialnego, a dopiero później - dokonanie umownego podziału majątku - dodaje nasz ekspert z Kancelarii prawnej w Chorzowie.

Małżonkowie, którzy nie mogą dojść do porozumienia, składają wniosek po rozwodzie, wskazując podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej. We wniosku opisują majątek, który podlega podziałowi, przedstawiając propozycje jego podziału. Pamiętajmy, że dzielimy jedynie majątek wspólny, majątek osobisty jest własnością każdej strony. Co istotne, wniosek można złożyć nawet kilka lat po rozwodzie. Wszelkich informacji na temat podziału majątku i innych spraw związanych z prawem rodzinnym, udzieli nam profesjonalna kancelaria prawna.

Oceń artykuł (3)
4.7
Komentarze
Dodaj komentarz