Materiał Partnera

Bezpieczne usuwanie azbestu

Bezpieczne usuwanie azbestu

Azbest jest materiałem, który swego czasu stosowano przede wszystkim w budownictwie. Dziś wiadomo już, że jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Niestety jeszcze sporo budynków, na swoich dachach czy fasadach, ma materiały zawierające azbest. Zgodnie z założeniami rządowego programu, do 2032 roku należy pozbyć się wszystkich wyrobów zawierających ten toksyczny produkt. Mogą się tym zająć tylko wyspecjalizowane firmy.

Pol-Dan-Eko to firma zajmująca się gospodarką odpadami. Posiada specjalistyczne sprzęty i zaplecze, umożliwiające odbiór, transport i utylizację wszelkiego rodzaju odpadów. Wszystko odbywa się według określonych norm i dokładnej klasyfikacji. Przedsiębiorstwo zajmuje się również wywozem odpadów niebezpiecznych, np. z placów budów czy miejsca demontażu obiektów budowlanych.

Jak wygląda proces usuwania azbestu?

Usuwanie azbestu to bardzo skomplikowany proces. Trzeba podkreślić, iż mogą to robić tylko firmy, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przed rozpoczęciem prac, wykonawca musi zgłosić fakt usuwania azbestu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ważne jest sporządzenie ewidencji ilościowej i jakościowej dotyczącej usuwanego materiału, czyli szczegółowe określenie rodzaju materiału, sposobu zamocowania, rodzaju azbestu w materiale oraz powierzchni, z której azbest będzie usuwany. Kluczowy jest odpowiednio opracowany plan działania z harmonogramem prac, opisem zabezpieczeń, sposobu pakowania i zabezpieczenia odpadów, określeniem miejsca składowania odpadów oraz określeniem miejsca i częstotliwości sprawdzania zawartości włókien azbestu w powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu. Przed usuwaniem azbestu trzeba koniecznie oznakować w widoczny sposób cały teren, ustawić tablice ostrzegawcze, a sam obiekt należy dokładnie zabezpieczyć przed pyleniem, m.in. uszczelniając wszelkie otwory okienne i drzwiowe. Ekipa zajmująca się demontażem i neutralizacją azbestu jest zobowiązana do stosowania odpowiednich środków technicznych, które do minimum ograniczają emisję azbestu do środowiska. Powinna być wyposażona w specjalistyczny sprzęt i narzędzia do usuwania azbestu, odpowiednie opakowania  do ostatecznego składowania, które na miejscu powinny być hermetyzowane.

Kto jest zobligowany do usunięcia azbestu?

Usunięcie azbestu jest obowiązkowe dla właścicieli, zarządców oraz użytkowników wieczystych wszystkich nieruchomości, które w swoich ścianach bądź pokryciach dachowych posiadają eternit. Wszelkie prace usuwania tego niebezpiecznego surowca muszą zostać zgłoszone do wojewody albo starosty. Potem na specjalnym formularzu, który pozwala na określenie stopnia pilności usunięcia azbestu, dokonuje się inwentaryzacji. Jeden egzemplarz formularza oddajemy prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi, a drugi przechowuje właściciel nieruchomości przez rok. Wszelkie prace związane z usuwaniem azbestu powinny być wykonywane przez firmy, które mają odpowiednie zezwolenia i kwalifikacje oraz posiadają specjalistyczny sprzęt oraz środki pozwalające na usuwanie oraz utylizację wyrobów azbestowych. Firma Pol-Dan-Eko zajmuje się profesjonalnym transportem, składowaniem oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu. Posiada liczną flotę pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów niebezpiecznych i toksycznych.

Opracowanie:
Księstwo 1
tel. 601 074 300
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz