Artykuł sponsorowany

Aspekty prawne rozwodu oraz sprawy współzależne

Aspekty prawne rozwodu oraz sprawy współzależne

Rozwód może być przeżyciem traumatyzującym nie tylko rozwodzących się, ale również ich najbliższych, zwłaszcza dzieci. Poza formalnym i faktycznym zakończeniem związku, rozwód ma bezpośredni i pośredni w pływ na wiele innych, pobocznych, aczkolwiek nie mniej ważnych spraw, pociągając za sobą konsekwencje prawne i życiowe na wiele lat. Sprawne i satysfakcjonujące dla wszystkich stron zakończenie procesu rozwodowego pomaga szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, warto więc przyjrzeć się jakie aspekty życia będą podlegały zasądzonym przez sąd regulacjom 

Ogólne ramy prawne spraw rozwodowych

Przystąpienie do rozwodu wymaga złożenia odpowiedniego pozwu rozwodowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów w sądzie okręgowym miejsca wspólnego zamieszkania małżonków albo, zależnie od sytuacji, miejsca zamieszkania strony pozwanej lub powoda. Strony zobowiązane są do dostarczenia sądowi oryginału odpisu aktu małżeństwa, dowodu wniesienia opłaty rozwodowej lub oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej i wykazanych dochodach, lub ich braku, w przypadku składania wniosku o zwolnienie z kosztów procesowych. Jak radzi prawnik z Kancelarii Prawniczej „Aliant” Zbigniew Ignasiak, w przypadku posiadania potomstwa lub składania wniosku alimentacyjnego dotyczącego łożenia na jednego z małżonków po rozwiązaniu małżeństwa, warto przygotować zestawienie posiadanego majątku, uzyskiwanego dochodu oraz kosztów utrzymania wraz z rachunkami. W przypadku przewidywanego znaczącego pogorszenia sytuacji materialnej jednej strony potrzebne będzie również stosowne poświadczenie podparte dokumentami i rachunkami. W zależności od tego czy wniosek rozwodowy obarcza winą za rozpad małżeństwa jedną czy obie strony, lub też, przy spełnieniu warunku obopólnej zgody stron, bez orzekania winy, wymagany będzie dodatkowy, obszerny zestaw dokumentów, jednak format niniejszego omówienia nie pozwala na szersze omówienie tego zagadnienia.


Zależności i konsekwencje prawne rozwodu 

Dzieci i podopieczni rozwodników są mimowolnie stroną dotkniętą konsekwencjami spraw rozwodowych, stąd też na sądzie leży odpowiedzialność za należyte zapewnienie im właściwej opieki (jednostronnej lub naprzemiennej) i bezpieczeństwa materialnego. W skonstruowaniu odpowiedniego pozwu o alimenty z pewnością pomocna będzie kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie rodzinnym lub posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowo – alimentacyjnych. Kolejną konsekwencją rozstania małżonków są sprawy o podział majątku, które mogą się toczyć w długim okresie czasu, dlatego tak ważne jest, aby przygotować jak najobszerniejszy komplet dokumentów dotyczących tej kwestii i uzasadnienia roszczeń lub skorzystanie z usług prawnych stosownej kancelarii. Sprawa o rozwód może mieć bardziej złożony charakter prawny, jeżeli jedna ze stron jest cudzoziemcem/cudzoziemką, zwłaszcza spoza obszaru prawnego UE. W takich przypadkach warto znaleźć kancelarię prawną specjalizującą się w cywilnym prawie międzynarodowym (lub systemie prawnym państwa danej strony), która zapewni odpowiednią reprezentację interesów klienta przed sądem.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz