Artykuł sponsorowany

Akt poświadczenia dziedziczenia – co to jest, kiedy się go sporządza?

Akt poświadczenia dziedziczenia – co to jest, kiedy się go sporządza?

W 2008 roku weszły w życie zmienione przepisy prawa o notariacie, które umożliwiły notariuszom sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Dzięki temu nie jest już konieczne sądowe stwierdzanie nabycia spadku. Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia i kiedy można go sporządzić? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza nabycie prawa do spadku bez konieczności przeprowadzenia rozprawy sądowej. Akt ma taką samą moc prawną, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Sporządza się go, aby potwierdzić prawa spadkobiercy do nabycia spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić wyłącznie notariusz. Dokumenty tego typu można spisać np. w kancelarii notarialnej Agaty Zawadzkiej-Bernasiak w Łodzi.

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia?

Do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia potrzebny jest akt zgonu spadkodawcy oraz unieważniony dowód osobisty lub zaświadczenie o numerze PESEL, a w razie potrzeby również skrócony odpis aktu małżeństwa zmarłego. Jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości, niezbędne będzie dostarczenie notariuszowi ich numerów ksiąg wieczystych. Spadkobiercy będą musieli przedstawić dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktów urodzenia oraz jeśli są w związkach małżeńskich – skrócone odpisy aktów małżeństwa. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, należy przedstawić go notariuszowi, który będzie sporządzał akt poświadczenia dziedziczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia było możliwe?

Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, w kancelarii notarialnej muszą stawić się wszystkie osoby, które są spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Wszyscy muszą wyrazić zgodę na sporządzenie tego dokumentu, nawet jeśli nie wszyscy z nich będą dziedziczyć.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie będzie możliwe, jeśli spadkobiercy nie wyrazili jednomyślnie zgody na jego spisanie. Dokumentu nie będzie można sporządzić również wtedy, gdy spadkodawca pozostawił po sobie tzw. testament szczególny. Przepisy prawne zabraniają tworzenia tego dokumentu również wtedy, gdy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 roku lub jeśli był cudzoziemcem.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz