812 wyniki dla: urzad wojewodzki w lokalizacji mielno koszalinski zachodniopomorskie

Wyszukaj frazę urzad wojewodzki mielno koszalinski zachodniopomorskie

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną ...

Kunowski Krzysztof, Kunowska Kalina. Kancelaria doradztwa podatkowego s.c.

... ich przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zachęcamy serdecznie do szczegółowego zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, bowiem kwestią nadrzędną jest dla nas satysfakcja ...
Śr. 10:00-17:00

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Delegatura

Na czele urzędu znajduje się marszałek. Samorząd województwa to sejmik oraz zarząd. Sejmik województwa składa się z klubu radnych oraz prezydium sejmiku, którzy zbierają się na sesjach. Uchwala on regulamin obrad sejmiku, ale może także powołać specjalne komisje. Zarząd obraduje na posiedzeniach oraz zajmuje się uchwałami. Zadania ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem działalności urzędu są zadania samorządu województwa, które należą do kompetencji marszałka i zarządu, w tym sprawy dotyczące edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki społecznej, a także ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich. Zakres świadczonych usług obejmuje również gospodarkę wodną, kulturę ...
Śr. 08:00-16:00

Moszczyńska Agnieszka, adw. Kancelaria adwokacka

... administracji publicznej na wszystkich jego etapach tj. decyzji, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawo gospodarcze , którego obszar obejmuje takie czynności jak m.in.: opracowanie umowy spółki, zakładanie i rejestracja spółki w KRS, zmiana umowy spółki ...
Śr. 08:00-16:00

Urząd Gminy

W naszym urzędzie uzyskacie Państwo bezpłatne porady prawne. Urzędnicy zawsze chętnie służą fachową pomocą i doradztwem. Każdy z interesantów ma możliwość bezpłatnego dostępu do kart informacyjnych naszych usług oraz wzorów formularzy. W urzędzie działają następujące wydziały: Referat Finansowy, Referat Planowania Przestrzennego ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy

... ., Posiadamy powiązania komunikacyjne z Warszawą i Katowicami - od wschodu z drogą krajową nr 8, Łodzią - od północy z drogą krajową nr 72 oraz z Ujazdem i Koluszkami - od zachodu i południowego zachodu z drogą wojewódzką nr 715. Interesantów przyjmujemy w dni powszednie. Nasi wykwalifikowani pracownicy zawsze służą fachową pomocą i radą ...
Śr. 07:30-15:30

Profit s.c.

... cywilno-prawnych, sporządzanie listy płac czy opracowanie rozliczeń rocznych do urzędu skarbowego. W ramach doradztwa podatkowego reprezentujemy klientów przed urzędem skarbowym, izbami skarbowymi oraz urzędem kontroli skarbowej. Bierzemy także udział w postępowaniach toczących się przed wojewódzkim sądem administracyjnym i naczelnym sądem ...
Śr. 08:00-15:00

Urząd Gminy

Gmina ma charakter wiejski, a jej obszar wynosi 10 753 ha czyli ok. 108 km2. Liczba mieszkańców: 4881 (stan na 31.12.2015 r.). Gęstość zaludnienia: 45 os/km2. W Szydłowie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji Jędrzejów-Osiek i nr 756 relacji Stopnica-Starachowice. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest Staszów ...
Śr. 07:30-15:30

Piesik Jolanta, mgr

... doświadczenie umożliwia mi wykonywanie tłumaczeń ustnych podczas czynności w urzędach miejskich i wojewódzkich oraz sądach. Zajmuję się tłumaczeniem w przypadku rejestracji dokumentów wymaganych przed zawarciem małżeństwa z obcokrajowcem, ceremonii zaślubin w USC, wniosków o karty pobytów dla cudzoziemców, a także w sprawach rodzinnych i karnych ...

ZNAK BIG Znaki Drogowe. Artykuły BRD. Krystyna Gozdowiak

... drogowskazy, tablic turystycznych, czy też unijnych i wielkogabarytowych. Naszymi Klientami są głównie różnego typu urzędy, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz specjalizujące się w robotach drogowych, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne, a także gazownie oraz powiatowe i wojewódzkie Zarządy Dróg. Oferowane ...

ZNAK BIG Znaki Drogowe. Artykuły BRD. Krystyna Gozdowiak

... szybciej i dokładniej. Do szerokiego grona naszych klientów należą różnego rodzaju urzędy, przedsiębiorstwa budowlane, kanalizacyjne i wodociągowe, spółdzielnie mieszkaniowe, a także powiatowe gazownie oraz wojewódzkie Zarządy Dróg. Trafiamy do tak wielu odbiorców ze względu na różnorodność oferty i swoją elastyczność. Podejmujemy ...

Inżynieria. Szkolenia zawodowe dla spawaczy i operatorów

... ustawicznego, znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, posiada certyfikat kształcenia operatorów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, akceptację programów szkoleniowych wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, Do prowadzenia ...

Consensus. Kancelaria prawna. Prawo pracy, cywilne, rodzinne, gospodarcze

... w szczególności: • udzielanie opinii, porad prawnych; • reprezentację przed sądami i urzędami; • sporządzanie i opiniowanie umów, umów przedwstępnych, ofert, porozumień, wypowiedzeń; • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów, odwołań, skarg, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych; • sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę ...
Śr. 09:00-19:00

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiegow Sieradzu

... proponujemy bezpłatne kształcenie, bezpłatne praktyki zawodowe, współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, a także aktywny udział w licznych imprezach szkolnych. Absolwent naszej placówki uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania wybranego zawodu oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje. Na specjalne życzenie organizujemy kursy zawodowe ...

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

... zdrowia, edukacji i sportu, a także rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Organem ustawodawczym oraz kontrolnym naszego Starostwa jest rada powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym. Działania powiatu oraz realizacja zadań pod względem prawnym są kontrolowane przez Urząd Wojewódzki, natomiast w zakresie finansów ...
Śr. 24 h

Kancelaria Adwokacka Cezary Badeusz

... Sądowym, obsługą prawną przedsiębiorców, dochodzeniem zapłaty należności, odwołaniami od decyzji administracyjnych, składaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentowaniem Klientów przed organami, urzędami i sądami administracyjnymi, Prowadzę także wiele spraw związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi ...

Profesja. Ośrodek Kształcenia Zawodowego

W okresie naszej dotychczasowej działalności uzyskaliśmy: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o numerze EST.4430-186 jako placówka Kształcenia Ustawicznego nadanego przez prezydenta miasta Radomia w dniu 19.05.2011r., Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie ...

PUH Promat bis Anna Rój

Siedziba firmy Promat Bis Anna Rój mieści się w Drezdenku , w województwie lubuskim. Prowadzimy działalność od 1995 roku. Współpracujemy z: - Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Wojewódzkim Zarządem Dróg Zielona Góra - Urzędem Miasta i Gminy ...
Śr. 07:00-15:00

Guzera Jacek

... między innymi na rzecz prezydenta RP, urzędów marszałkowskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dla kościołów itp. Z naszych usług korzystają także uczelnie i instytuty w kraju oraz zakłady produkcyjne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Mogą Państwo liczyć na kompleksowe doradztwo i odpowiedź na każde pytanie. Zachęcamy ...
Śr. 07:00-15:00

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Bielonko-Kierasińska

... . PRAWA MEDYCZNEGO • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska - prawnik, adwokat, właścicielka kancelarii adwokackiej w Białymstoku, absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Licencjatka Europejskiego Prawa ...

Consensus. Kancelaria prawna. Prawo pracy, cywilne, rodzinne, gospodarcze

... w szczególności: • udzielanie opinii, porad prawnych; • reprezentację przed sądami i urzędami; • sporządzanie i opiniowanie umów, umów przedwstępnych, ofert, porozumień, wypowiedzeń; • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów, odwołań, skarg, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych; • sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę ...
Śr. 09:00-19:00

Edukacja IT. Oddział Softronic

Mamy do zaproponowania Państwu kursy, seminaria, konferencje i dokształcanie z zakresu technologii informatycznej oraz consultingu dotyczącego rozwiązań serwerowych i bazodanowych. Specjalizujemy się dodatkowo w audytach programowania i licencjonowania. Zatrudniamy wykwalifikowanych wykładowców z różnych dziedzin, posiadających ogromny zasób specjalistycznej ...
Śr. 08:00-16:00
Śr. 08:15-15:15
Śr. 08:15-17:45