Tytan SQL WODA 1 / 4
Tytan SQL WODA 2 / 4
Tytan SQL WODA 3 / 4
Tytan SQL WODA 4 / 4

Tytan SQL WODA

Opis

Cel programu: 
TYTAN SQL WODA realizuje wszechstronną obsługę czynności związanych nie tylko z wystawianiem faktur, ale przede wszystkim posiada wiele ważnych funkcji księgowych i technicznych . Umożliwia tworzenie różnego rodzaju zestawień dla księgowości, sprzedaży, generuje dokumenty do systemu FK na poziomie analitycznym i syntetycznym, sporządza analizy i wykresy tendencji. Prowadzi także pełną gospodarkę wodomierzową polegającą na ewidencji wodomierzy, rejestracji ich wielu danych technicznych oraz kontroli legalizacji. Posiada również funkcję  współpracy z zestawem inkasenckim i wodomierzami radiowymi, zdalnym odczytem GSM, mapami cyfrowymi , elektroniczną współpracę z BANKAMI,  odczyty przez Internet -rozwiązanie e-Woda,  faktury elektroniczne e-Faktura,   internetowe biuro obsługi klienta e-Klient ,  moduł szybkiej komunikacji z klientem e-SMS oraz e-Druk, e-Archiwum.


Funkcje programu:

Prowadzenie kartoteki cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków.  Rozróżniane są ceny dla gospodarstw domowych, dla przemysłu oraz dla innych odbiorców. (wiele podziałów ) W przypadku zmiany ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków, wystarczy tylko raz wprowadzić datę zmiany oraz nowe ceny, a  na fakturach dla wszystkich odbiorców zostanie uwzględniona zmiana ceny.


 • Naliczanie podatku VAT wg ceny NETTO lub ceny BRUTTO, w zależności od rodzaju cen jednostkowych stosowanych przez przedsiębiorstwo. /zatwierdzonej taryfy/
 • Wprowadzanie oraz aktualizacja informacji o klientach. Odnotowywane są niezbędne informacje o kliencie,  potrzebne do wystawiania faktur: 

  • kod klienta - od 3 do 10 znaków,
  • nazwa i adres płatnika, gmina. Adres do korespondencji,  itp. ...,
  • NIP, PESEL, dowód osobisty , numer konta płatnika, REGON, KRS
  • Nazwa banku i numer konta przedsiębiorstwa do regulowania należności przez klienta,
  • Data rejestracji, dat likwidacji,
  • Adres Maila, telefon dla SMS, eFaktura, tel. Komórkowy
  • Oznaczenie osób fizycznych, prowadzących  działalność, dodatkowe pięć podziałów
  • Deklaracja do naliczania odsetek, drukowania wezwać do zapłaty,
  • Deklaracja do drukowania na fakturze listy zadłużeń, dodawania zadłużenia do zapłaty, naliczania odsetek
  • indywidualny termin płatności faktury.

 • Wprowadzanie oraz uaktualnianie informacji o odbiorcach. Odnotowywane są wszystkie informacje o odbiorcach, które są niezbędne do wystawiania faktur: 

  • numer odbiorcy - od 3 do 10 znaków,
  • nazwa odbiorcy,
  • parametry charakteryzujące odbiorcę,
  • typ, numer i adres wodomierza - jeden odbiorca może posiadać do 7 wodomierzy,  w tym na ogród,
  • pobór wody wg ryczałtu,
  • opłata za odczyt wodomierza, abonament miesięczny, dwumiesięczny, deszczówka, dopłaty gminy do wody, ścieków
  • powiązanie  między  wodomierzami  zbiorczymi, a podwodomierzami.
  • Podział odbiorców na wodociągi, oczyszczalnie, trasy, trzy dodatkowe dowolne podziały,

 • Jednolity interfejs do wyświetlania każdej kartoteki, np. kartoteki klientów, odbiorców, faktur, obrotów księgowych, itp. Najważniejsze cechy to:

  • Dopasowanie listy i kolejności wyświetlanych kolumn dla każdego operatora.
  • Sortowanie wg dowolnej kolumny lub listy kolumn
  • Wyszukiwanie wg informacji z dowolnej kolumn lub kolumn. Duża lista kryteriów, np. zawiera, równy, mnieszy itp.
  • Drukowanie wyświetlanych informacji w oknie. Drukowane są tylko widoczne kolumny na ekranie,
  • Eksport wyświetlanych informacji do Excela lub pliku CSV
  • Wykresy dla wyświetlanych informacji,  różne formaty
  • Trzy standardowe zakładki:

   • Operacje dla wskazanej pozycji z kartoteki
   • Zestawienia wyświetlanie listy z powiązanymi informacjami, drukowanie zestawień, dokumentów, itp.
   • Operacje globalne dla wszystkich wyfiltrowanych pozycji

 • Czynności wykonywane z poziomu odbiorcy

  • Rejestracja odczytu wodomierzy, sposób podania odczytu (inkasent, telefonicznie, e-Woda, ...).,
  • Naliczanie zużycia,
  • Założenia,  wymiana, zdjęcie wodomierza
  • Wystawienia faktury
  • Rejestracja dodatkowych usług
  • Automatyczne naliczanie ryczałtów
  • Generowanie odczytów pośrednich
  • Rozliczanie liczników i podliczników
  • Rozliczanie strat na wodomierzach zbiorczych proporcjonalnie do wskazań podwodomierzy

 • Informacje wyświetlane z poziomu odbiorcy

  • Opis klienta
  • Lista odczytów i ryczałtów
  • Lista podliczników
  • Lista wodomierzy dla odbiorcy, klienta
  • Lista plomb dla odbiorcy
  • Drukowanie listy odbiorców

 • Czynności wykonywane z poziomu klienta:

  • Wystawianie faktur, faktur korygujących
  • Naliczanie not odsetkowych, drukowanie wezwań do zapłaty
  • Rejestracja przelewów,
  • Storna po stronie Winien, storna po stronie MA
 • Informacje wyświetlane z poziomu klienta:

  • Saldo dla klienta, skład salda,
  • Obroty dla klienta
  • Elementy obrotów księgowych
  • Lista przelewów
  • Lista zdarzeń ( to mogą być umowy, aneksy, protokoły i inne dokumenty czy zjawiska systemowe )
 • Rejestrowanie i wyświetlanie zdarzeń dla klienta, odbiorcy, wodomierza. Samodzielne deklarowanie rodzajów zdarzeń, np.:

  • Notatki
  • Alarmy wyświetlane w odpowiednim czasie dla wskazanego operatora
  • Drukowanie umów, aneksów + archiwizacja historii
  • Drukowanie dowolnych dokumentów
  • Wysyłanie Maili
  • Wysyłanie SMS-ów
  • Generowanie e-Faktur /Archivio
 • Globalna zmiana parametrów dla wytypowanych klientów, odbiorców, wodomierzy, obrotów ksiegowych, np. błyskawiczne przypisanie odbiorców do wskazanego wodociągu.
 • Potwierdzanie przelewów. Różne źródła pozyskiwania  przelewów dla klienta:

  • Rejestrowanie przelewów z klawiatury
  • przelewów rejestrowane w kasie, banku
  • Import przelewów z banku - płatności masowe
  • Wykorzystanie czytników kodów kreskowych,
 • Możliwość rejestracji odczytów podawanych przez INTERNET i dalszego przetwarzania takich danych z odrębnym wystawianiem faktur-    e-Woda
 • Możliwość uruchomienia Internetowego serwisu dla klientów, gdzie można sprawdzić zarejestrowane wodomierze, odczyty oraz aktualne należności do uregulowania. Funkcjonalność została nazwana   e-Klient.
 • Możliwość nadawania praw obsługi dla operatorów pracujących w sieci .
 • Gospodarka wodomierzowa polegająca na: 

  • ewidencji wodomierzy nowych, zainstalowanych, zdjętych i będących w legalizacji w magazynie.
  • rejestracji danych technicznych wodomierzy
  • kontroli okresów legalizacji,
  • drukowanie listy wytypowanych wodomierzy,
  • drukowanie dokumentów związanych z wodomierzami (zdarzenia), wymiana wodomierza, kontola poprawności dizałania itp.
 • Drukowanie zestawień dla księgowości. Zestawienia tworzone są za dowolny okres czasu, dla wszystkich lub wytypowanych kientów. Grupowane są wg różnych parametrów. Zestawienie można wydrukować na dowolnej drukarce, zapisać w pliku PDF, wyeksportować do Excela lub zaprezentować w postaci wykresu. Dostępne są zestawienia: 

  • Rejestr sprzedaży VAT
  • Lista obrotów
  • Saldo początkowe, winien, ma saldo końcowe
  • Saldo początkowe, należności, przelewówy, saldo końcowe
  • Saldo dla faktur, odsetek, wezwań do zapłaty, nadpłaty
  • Lista przelewów
  • Lista przelewów z rozbiciem na należności
  • Lista wystawionych faktur, odsetek, wezwań do zapłaty
  • Nierozliczone należnosci
  • Analiza nierozliczonych należności
  • Saldo i obroty ze wskazaniem usług
 • Drukowanie zestawień na podstawie wystawionych faktur i faktur korygujących. Zestawienia tworzone są: 

  • za dowolny okres czasu z możliwością sumowania dla dnia, miesiąca, roku. Zestawienia można utworzyć wg daty wystawienia, daty VAT, daty sprzedaży, terminu płatności, daty przychodu do podatku dochodowego,
  • dla wszystkich lub wytypowanych odbiorców.
  • dla wszystkich lub wytypowanych klientów
  • grupowane są wg różnych parametrów opisujących odbiorcę lub klienta.

 • Dostępne są zestawienia:

  • Rodzaj opłaty ilość, wartość  (np. woda, scieki, abonament, itp.)
  • Nazwa opłaty ilość, cena, wartość
  • Rodzaj usług wartość ( woda, scieki)
  • Taryfa ilość i wartość
  • Konto księgowe FK - wartość
 • Drukowanie zestawień statystycznych dla wszystkich lub wytypowanych odbiorców lub odbiorców:

  • Statystyka odczytów / ryczałtów, wymian wodomierzy
  • Statystyka odbiorców

 • Dodatkowe zestawienia:

   • Dane statystyczne o odbiorcach  + wykresy.
   • Wykaz ilościowo-wartościowy dla wskazanego płatnika.
   • Lista faktur z wykazem ilościowo-wartościowym lub wartościowym.
   • Harmonogram rozliczeń odbiorców.
   • Lista wystawionych faktur wg wybranych kryteriów.

 • Generowanie dokumentów księgowych do systemu F-K na poziomie analitycznym lub syntetycznym. (format danych zgodny z programem F-K  firmy TYTAN  oraz możliwość  powiązania z innymi programami księgowymi (opcja) )
 • Współpraca on -line z modułem księgowym SQL FK/RV
 • Duża lista ustawień dostępna dla administratora programu lub uprawnionego operatora

  • Zmiana napisów na fakturze, nocie odsetkowej itp.
  • Umieszczenie logo na zestawieniach i dokumentach drukowanych na zewnątrz
  • Opracowanie szablonów dokumentów drukowanych w czasie generowania zdarzenia, np. drukowanie umowy,
  • Aktualny okres księgowania
  • Ustawienie praw obsługi programu
  • Ustawienie adresów ftp, parametrów poczty Mail itp.,

 • Rozliczanie deszczówki wg różnych algorytmów i jednostek pomiarowych.
 • Potwierdzanie przelewów. Dla każdego płatnika, wyszukiwane są wszystkie nie uregulowane należności. Można dokonać częściowej zapłaty za faktury. Rozróżniane są różne sposoby zapłaty np. kasa, przelew, inkasent...   /Współpraca  automatyczna z programem SQL KASA i programem SQL BANK firmy Tytan 
 • Przelewy, nadpłaty, odsetki dla płatnika ze wskazaniem usług (ustalenie sald  z podziałem na wodę, ścieki, VAT, opłaty stałe).   bardzo ważne, szczególnie w zakładach budżetowych !
 • Współpraca z bankowością elektroniczną  - automatyczne potwierdzanie przelewów z plików otrzymywanych z banku.    ( Indywidualne konta bankowe )
 • Rejestracja i automatyczne rozliczanie nadpłat. ( zestawienia z podziałami dla budżetu )
 • Możliwość generowania i  wysyłania faktur elektronicznych   e-Faktura  / Archivio.
 • Możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji z klientem   e-SMS
 • Podział odbiorców na rejony - wg  numeru odbiorcy. Istnieje możliwość utworzenia wielu grup rejonów, np. podział odbiorców na gminy, wodociągi, ujęcia wody, zrzuty ścieków, miasta, ulice, itp.
 • Możliwość nadawania praw obsługi dla użytkowników pracujących w sieci .
 • Program posiada dużą ilość parametrów instalacyjnych oraz dodatkowych modułów, przez co możliwe jest dostosowanie programu do potrzeb użytkownika.
Szczegółowe informacje o funkcjach zasadniczych i modułach dodatkowych- SQL WODA
Facebook
Wróć na początek strony