Materiał Partnera

Zasady przeprowadzania audytów BHP

Zasady przeprowadzania audytów BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby jego podwładni mogli wykonywać swoje obowiązki zawodowe w bezpiecznych warunkach. Jest to bardzo ważne ze względu na aktualne przepisy dotyczące prawa pracy oraz powinno być umotywowane troską o zdrowie i życie personelu. Dlatego też warto przeprowadzać audyty BHP. Czym one są? W jaki sposób się je przeprowadza?

Audyt BHP – korzyści

O tym, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi wyłącznie pracodawca, mówi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Wobec tego zatrudniający powinien regularnie kontrolować, czy warunki panujące w jego firmie są zgodne z przepisami BHP.

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa umożliwia szybkie zlokalizowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Audyt nie ma na celu nałożenia kary na pracodawcę w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości – specjaliści zwracają mu jedynie uwagę na niedoskonałości oraz sugerują, jakie działania powinien podjąć.

Warunki panujące w zakładach pracy są bardzo często sprawdzane przez państwowe organy kontroli. Aby uniknąć sankcji i wysokich kar finansowych spowodowanych niedopatrzeniem, można przeprowadzić w swojej firmie audyt bezpieczeństwa” – mówi Paweł Żurowski, ekspert i właściciel firmy Skills4u.

Przedsiębiorca może sam ustalić zakres audytu, który zwykle zależy od specyfiki branży, w jakiej działa dana firma.

Na czym polega przeprowadzanie audytu BHP?

Podczas przeprowadzania audytu specjaliści spotykają się z pracodawcami, pracownikami, przeglądają dokumentację, a także oceniają przestrzeń, w której pracuje personel.

Audyt BHP ma na celu stwierdzenie, czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP. Specjaliści przyglądają się temu, czy personel nosi wymaganą odzież oraz obuwie ochronne, oraz czy zna zasady udzielania pierwszej pomocy. Muszą również zaopiniować, czy stanowiska pracy są odpowiednio przygotowane. Ich zadaniem jest przyjrzenie się kwestii ochrony zdrowia pracowników podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Osoby przeprowadzające audyt wnikliwie analizują regulamin obowiązujący na terenie zakładu pracy. Sprawdzają zwłaszcza zapisy mówiące o tym, co robić w sytuacji wypadku lub zagrożenia. Oceniają ryzyko zawodowe oraz zwracają uwagę, czy pracownicy cierpią na choroby zawodowe.

W ich kompetencjach leży sprawdzanie stanu działania i stanu wizualnego elementów bezpieczeństwa maszyn oraz tego, czy działają w prawidłowy sposób, na podstawie przeprowadzanego testu. Audytorzy przyglądają się warunkom oraz środowisku pracy personelu. Dodatkowo audyt może zawierać elementy z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przeciwpożarowej. Audytor stwierdza wówczas, czy audytowany podmiot dopełnia obowiązki, wynikające z przepisów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz