Materiał Partnera

Szkolenia BHP – czym są?

Szkolenia BHP – czym są?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy. Poza tym zadaniem przedsiębiorcy jest zorganizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby nowo zatrudnione mają obowiązek uczestniczenia we wstępnym szkoleniu BHP, natomiast pracownicy zatrudnieni wcześniej muszą brać udział w okresowych szkoleniach BHP. Czym są takie szkolenia, kto je przeprowadza oraz co ile czasu należy je przeprowadzać?

Czym są wstępne szkolenia BHP?

Wstępne szkolenie BHP to szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników, a jego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z takiego szkolenia zwolnione są osoby, które pracowały na tym samym stanowisku bezpośrednio przed zmianą miejsca pracy. Wstępne szkolenia BHP złożone są z dwóch części. Pierwszy etap to szkolenie wstępne ogólne, czyli instruktaż ogólny. Z kolei drugi etap to szkolenie wstępne na stanowisku pracy, czyli instruktaż stanowiskowy.

Podczas przeprowadzania instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z podstawowymi przepisami z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają charakter ogólny. Poza tym na takim szkoleniu pracownik dowiaduje się, jakie przepisy obowiązują u danego pracodawcy oraz zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzaniem wstępnego szkolenia ogólnego zajmuje się pracownik służby BHP, np. z firmy Kesel. Szkolenie wstępne ogóle może być także przeprowadzone przez pracownika firmy, który pełni zadania służby BHP lub sam pracodawca, pod warunkiem, że posiada stosowne uprawnienia.

Wstępne szkolenie na stanowisku pracy powinno obejmować przede wszystkim zapoznanie się pracownika z czynnikami środowiska pracy, a także z ryzykiem na danym stanowisku. Poza tym na takim szkoleniu pracownik przyswaja wiedzę dotyczącą sposobów ochrony przed zagrożeniami. Zazwyczaj instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez pracodawcę lub osoby kierujące pracownikami.

Wstępne szkolenie BHP musi być odpowiednio udokumentowane. Po odbyciu przez pracownika szkolenia sporządzane są karty szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Okresowe szkolenia BHP

Celem okresowego szkolenia BHP jest zaktualizowanie i ugruntowanie posiadanej przez pracowników wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenie BHP przeprowadza się w rozmaitych formach, wśród których są kurs, seminarium i samokształcenie kierowane.

Kurs jest formą szkolenia BHP, którego czas trwania nie jest krótszy niż 15 godzin lekcyjnych. Zajęcia te składają się z teorii i praktyki. Osoby uczestniczące w szkoleniu okresowym w takiej formie uzyskują, aktualizują lub wiedzę i umiejętności z zakresu BHP. Seminarium to forma szkolenia BHP, która trwa nie mniej niż 5 godzin lekcyjnych. Seminarium daje możliwość uzyskania, zaktualizowania lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Samokształcenie kierowane to forma okresowego szkolenia BHP, dzięki której również możliwe jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, a także jej zaktualizowanie i ugruntowanie. Jednak podstawą jego przeprowadzenia są materiały przekazane przez organizatora szkolenia, które mogą dotrzeć do osób biorących udział u szkoleniu za pośrednictwem poczty lub Internetu. Ważne jest także zapewnienie konsultacji z osobami, które spełniają wymagania dla wykładowców.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz