Materiał Partnera

Opracowywanie map do celów projektowych

Opracowywanie map do celów projektowych

Jednym z najważniejszych działań przy realizacji każdej inwestycji budowlanej, jest opracowanie tak zwanej mapy do celów projektowych. Mogą ją przygotować tylko i wyłącznie uprawnieni geodeci, którzy posiadają także kompetencje kartograficzne. To właśnie bowiem po wykonaniu odpowiednich badań terenowych, w specjalistycznych programach komputerowych, przygotują oni mapy do celów projektowych, które w formie cyfrowej i papierowej, zostaną przekazane do architektów i ekip budowlanych.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych opiera się o wykorzystanie map zasadniczych, które można znaleźć w odpowiednim Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu zlecenia, geodeta w pierwszej kolejności musi zgłosić pracę właśnie w PODGiK, podając między innymi dane dotyczące działki lub działek. Ważnymi informacjami są: obręb ewidencyjny, numer działki, a także załączniki graficzne z naniesionym zasięgiem opracowania. W etapie kolejnym geodeta pobiera z PODGiK wspomniane niezaktualizowane mapy zasadnicze, które będą ważnym narzędziem jego pracy w terenie. Dzięki nich, będzie on mógł przeprowadzić aktualizacyjne pomiary przestrzenne, przy użyciu nowoczesnych sprzętów. Po ich zakończeniu, musi on przygotować tak zwany operat pomiarowy, który zostaje przekazany do zaktualizowania w PODGiK. Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na to, aż instytucja zaakceptuje dokument, naniesie wprowadzone zmiany na mapach zasadniczych w swoim systemie i powiadomi o możliwości odbioru zamówionej ilości map zaktualizowanych.

Treść i skala map do celów projektowych

Treść i skala map do celów projektowych, jest ściśle uwarunkowana prawnie. Oznacza to, że dla każdego rodzaju inwestycji przypisany jest szereg uwarunkowań, które muszą być wypełnione przez geodetę. Jeśli chodzi o treść mapy, musi ona zawierać:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Jeśli chodzi zaś o skalę, warto wiedzieć, że dla inwestycji związanych z działkami budowlanymi, mapa powinny być wykonana w skali nie mniejszej, niż 1:500. Dla map zespołów budowlanych oraz terenów użyteczności przemysłowej, skala powinna wynosić, co najmniej 1:1000. Rozległe tereny z uwzględnieniem infrastruktury liniowej, są zaś mapowane w skali 1:2000.

Współpraca z dobrym kartografem

Warto pamiętać o tym, że przy tworzeniu map do celów projektowych, bardzo ważne są uprawnienia i zdolności kartograficzne, a także prawno-administracyjne. Jeśli chcemy znacznie skrócić czas oczekiwania na danego opracowanie geodezyjne, powinniśmy współpracować ze specjalistami o ugruntowanej pozycji na rynku, szerokich usługach, a także wyróżniającymi się innowacyjnością metodologii pracy. Tym charakteryzuje się między innymi Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., z Białej Podlaskiej, które współpracuje z klientami indywidualnymi, biznesowymi, a także publicznymi.

Opracowanie:
Biała Podlaska, Francuska 2
tel. 83 343 31 73
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz