Materiał Partnera

Jak zapewnić budynkom bezpieczeństwo pożarowe?

Jak zapewnić budynkom bezpieczeństwo pożarowe?

Ochrona przeciwpożarowa budynku, podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku w innym zakresie, spoczywa na zarządcy nieruchomości. To jego obowiązkiem jest dbanie o to, by w budynku znajdowały się urządzenia ochrony przeciwpożarowej, aby miały one aktualne badania kontrolne, jak również o to, by drogi ewakuacyjne były właściwie oznaczone. Za zachowanie tych wszystkich elementów zabezpieczenia odpowiada on zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona przeciwpożarowa budynków w świetle prawa

Przepisy regulujące odpowiedzialność zarządcy budynku za bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku to między innymi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. W zakres obowiązków zarządcy wchodzi zatem:

  • zamontowanie instalacji przeciwpożarowych,
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów tych instalacji zgodnie z harmonogramem,
  • prawidłowe oznaczenie elementów instalacji p-poż,
  • oznaczenie dróg ewakuacyjnych z budynku.

Oznacza to, że oprócz przeglądów technicznych budynku, które winny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, także wszelkie elementy instalacji ochrony przeciwpożarowej winny mieć aktualne certyfikaty i atesty. Terminy przeglądów regulują przepisy, a także dokumentacja techniczna producenta systemów ochrony przeciwpożarowej i wytyczne wynikające z norm projektowych. Zwrócić uwagę należy także na wytyczne branżowe, które wynikają z funkcji nieruchomości, w tym wytyczne audytorów ubezpieczeniowych, instrukcję eksploatacji obiektu czy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Oczywiście odpowiedzialność ta nie sprowadza się do tego, by zarządca sam instalował i sprawdzał wszelkie elementy instalacji ppoż. Zleca on zaprojektowanie i wykonanie, a następnie konserwację instalacji specjalistycznym firmom zajmującym się ochroną przeciwpożarową budynków.


Ochrona ppoż w wykonaniu specjalistycznej firmy

Zlecając usługę dotyczącą ochrony ppoż firmie zewnętrznej zarządca nie tylko zmniejsza wydatki na ochronę nieruchomości, ale ma pewność całodobowej opieki i gwarancję bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Do firmy zewnętrznej należy zapewnienie najwyższej jakości systemów i usług, a także dbanie o stan sprzętu, który wchodzi w skład instalacji przeciwpożarowych, w tym konserwacja, obowiązkowe przeglądy i oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Ponadto firmy takie jak PPH Duet oferują szkolenia pracowników w zakresie znajomości sygnalizacji pożarów czy innych zagrożeń, a także korzystania z dróg ewakuacyjnych. Dzięki temu ryzyko nieszczęśliwych wypadków w sytuacji zagrożenia znacznie się zmniejsza. Warto zatem powierzyć zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości zespołowi ekspertów z tej dziedziny.

Opracowanie:
Łódź, Gdańska 140
tel. 42 637 43 81
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz