Materiał Partnera

Ewidencja środków trwałych – najważniejsze informacje w pigułce!

Ewidencja środków trwałych – najważniejsze informacje w pigułce!

Oprócz szeregu spraw kadrowo-płacowych, czy też księgowo-rachunkowych, do których można zaliczyć prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, a także ryczałtu ewidencjonowanego (w zależności od rodzaju przyjętych zasad ewidencjonowania podatkowego – pełne lub uproszczone), ważna jest także ewidencja środków trwałych. Jest to bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, ponieważ jej brak uniemożliwia wykorzystanie odpisów amortyzacyjnych przy obliczaniu dochodu, czy też kosztów uzyskania przychodu.

Czym jest ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych według prawodawstwa wykonywana jest w celu ujęcia rzeczowych składników majątków związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Najczęściej tego typu dokumenty księgowe, wykonuje się w przypadku ewidencjonowania uproszczonego, z wykorzystaniem ksiąg przychodów i rozchodów. Wtedy przedsiębiorcy, który korzystają z KPiR i środków trwałych, są zobowiązani do prowadzenia ich specjalnego rejestru. Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest zatem niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty działalności.

Środki trwałe w podmiotach gospodarczych

Za środki trwałe w podmiotach gospodarczych uznaje się przede wszystkich te składniki, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały przez niego nabyte, lub też wytworzone. Ich okres użytkowania powinien być dłuższy, niż rok, a dane przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać je na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Za środki trwałe można zatem uznać budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia biurowe i technologiczne, środki transportu i inne przedmioty wartościowe, a także inwentarz żywy.

Z czego składa się ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych, jest prowadzona najczęściej w formie książeczki zakupionej w księgarni akcydensowej, wydrukowanych kart z uzupełnionymi tabelkami, z kartek z ręcznie narysowaną tabelką i wypełnionej ręcznie, czy też, jako odręczne pismo bez żadnej tabelki. Najważniejszymi informacjami, które muszą się w niej znaleźć to: określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej (dodatkowa ewidencja), data nabycia, data przekazania do użytkowania, numer dokumentu stwierdzający zbycie, wartość początkowa, jednorazowa amortyzacja, wartość ulepszenia zwiększająca wartość początkową, a także z wyliczeń amortyzacji, na które składają się zaktualizowana wartość początkowa, współczynnik przeliczeniowy, podstawa liczenia amortyzacji, stawka amortyzacyjna, kwota odpisów amortyzacyjnych w roku, miesięczna kwota odpisu amortyzacyjnego.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji środków trwałych, objęci są przedsiębiorcy, który korzystają z księgowości na zasadach uproszczonych. Uszczegóławiając chodzi o księgi przychodów i rozchodów, które coraz częściej są prowadzone przez wyspecjalizowane biura rachunkowe. Podejmując się stałej współpracy z tego typu eksperckimi podmiotami, należy zlecać im bezsprzecznie również ewidencjonowanie środków trwałych, czy też wartości niematerialnych oraz prawnych. Polecaną firmą, zajmującą się obsługą księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową, jest biuro rachunkowe Clever Tax, które działa w Warszawie. Współpraca z nim to bardzo dobry ruch przedsiębiorstwa, dzisiaj bowiem profesjonalna pomoc podatkowa, bilansowa i księgowa, to sposób nie tylko na prawidłowe rozliczanie się z instytucjami skarbowymi, ale także ważny element prowadzenia innowacyjnej oraz rozwojowej firmy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz