Materiał Partnera

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka to cykl szkoleń przygotowujący aplikantów do wykonywania zawodu adwokata. Przebieg procesu aplikacji szczegółowo określa ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze oraz Regulamin aplikacji adwokackiej.

O aplikacji

– Wedle prawa o adwokaturze, aplikacja adwokacka trwa 3 lata i 6 miesięcy. Aplikant musi w tym czasie znajdować się pod kierunkiem patrona – adwokata z co najmniej 5-letnim stażem pracy w zawodzie. Aplikację zamyka egzamin końcowy. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele ministra sprawiedliwości i samorządu zawodowego – powiedział nam Maciej Wiktorzak, adwokat z dużym doświadczeniem zawodowym, działający w Siedlcach.

Rozpoczęcie aplikacji

W ciągu dwóch lat od ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego, w przypadku uzyskania pozytywnej oceny, należy złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. Musi to nastąpić przed 15 października następującym przed danym rokiem szkoleniowym. Datą rozpoczynającą okres aplikacji jest początek pierwszego roku szkoleniowego.

Podczas aplikacji…

Podczas aplikacji kandydaci przygotowują się do wykonywania zawodu adwokata. W tym czasie aplikant wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne zlecone przez swojego patrona. Obowiązkiem aplikanta jest również aktywne uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych, które organizowane są przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Naczelną Radę Adwokacką. Oprócz tego aplikant musi także odbyć cykl praktyk w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej.

Kolokwium roczne

Jak już wspomniano, aplikacja trwa 3 lata i 6 miesięcy. Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego aplikant ma obowiązek złożyć kolokwium roczne z przedmiotów, które były objęte szkoleniem. Szczegóły dotyczące kolokwium są ustalane przez kierownika szkolenia.

Praktyka zawodowa

W czasie aplikacji kandydat na adwokata musi odbyć 6-miesięczną praktykę, z czego co najmniej 3 miesiące powinien spędzić w sądzie lub prokuraturze. Czas i miejsce odbywania praktyki jest określane przez dziekana wydziału.

Egzamin adwokacki

Egzamin adwokacki przeprowadza się na zakończenie procesu aplikacji w celu sprawdzenia przygotowania prawniczego kandydata. Egzamin składa się z pięciu części pisemnych: ogólnego testu jednokrotnego wyboru, a także części dotyczących kolejno: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymuje się wpis na listę adwokatów i uprawnienia do wykonywania zawodu. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz