5,336 wyników dla: pomoc społeczna

Wyszukaj pomoc w lokalizacji społeczna

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder

... oraz zajęcia polisensoryczne . Nasi terapeuci wykonają z podopiecznymi wszystkie zalecane przez lekarzy ćwiczenia oraz zadbają o systematyczność powtórzeń. Najważniejsze jest dla nas, aby Pacjenci czuli się w naszym ośrodku jak w domu! Do każdego podopiecznego podchodzimy z szacunkiem i empatią. Zachęcamy do skorzystania z oferty domu pomocy.
Pt. 24 h

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Głównym przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego jest niesienie pomocy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w zakresie wdrażania uchwał Rady Gminy. Ponadto do zadań urzędu należy: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place ...

Urząd Gminy w Pawonkowie

... zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej. , Zapraszamy.
Pt. 08:00-16:00

Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP

... się na poszanowaniu jedności człowieka z otaczającą go zewsząd przyrodą oraz drugim człowiekiem. Tematyka ta jest przedmiotem zorganizowanych przez nas 34 konferencji ekologicznych. Do podstawowych wartości naszych ludzi należy poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego oraz gospodarczego. Można ...
Pt. 08:00-16:00

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez siostry Pallotynki

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie mieści się w malowniczych Bobolicach położonych na Pojezierzu Pomorskim. Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek działa od 1958 roku.
Pt. 07:00-15:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Podejmujemy starania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb niezbędnych do godnego życia. Realizujemy również zadania związane ze wsparciem dla rodzin . Zajmujemy się także przyznawaniem świadczeń socjalnych ...
Pt. 08:00-16:00

Urząd Gminy Wielka Wieś

... , ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej , w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, porządku publicznego i bezpieczeństwa ...
Pt. 07:30-15:30

Dom Pomocy Społecznej i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

... specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do codziennego rehabilitowania pacjentów. Każda z osób przebywających w naszym domu może liczyć na indywidualną opiekę. Dbają o to wyznaczeni pracownicy pierwszego kontaktu zajmujący się dwiema lub trzema osobami. W każdym momencie są gotowi na udzielanie pomocy, wspieranie w codziennych czynnościach ...
Pt. 24 h

Urząd Gminy Puchaczów

Głównym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał i zadań rady gminy, które są określone przepisami prawa państwowego. Do zadań gminy należy m.in. czuwanie nad szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie gminy, udzielanie pomocy społecznej, nadzorowanie gospodarką ...
Pt. 07:00-15:00

Dom Pomocy Społecznej

Głównym profilem działalności jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobom starszym , przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym. Pacjenci przez całą dobę znajdują się pod opieką wykwalifikowanych pracowników. Personel placówki udziela pomocy w podstawowych czynnościach, między innymi przy codziennej toalecie, karmieniu, zmianie ...

Urząd Miejski

Głównym przedmiotem działalności naszego urzędu miejskiego jest zapewnienie ładu na terenie naszego miasta. Do naszych obowiązków należy utrzymywanie porządku : ochrony zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi ...
Pt. 07:00-15:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nadrzędnym celem działań, które są podejmowane przez instytucje działające w zakresie pomocy społecznej jest zapewnienie takich warunków życia, które odpowiadają godności człowieka. Na pomoc ze strony tych instytucji mogą liczyć osoby, które cierpią z powodu bezrobocia, ubóstwa oraz osoby bezdomne. Pomoc społeczna jest przeznaczona ...
Pt. 07:00-15:00

Gminny Ośrodek Kultury. Klub AA

W naszym ośrodku zajmujemy się kompleksowym leczeniem uzależnień, takich jak np. narkomania czy alkoholizm. Jest to profesjonalna poradnia odwykowa. Pomożemy także ludziom z depresją. Organizujemy spotkania AA . Dzięki przygotowanym przez terapeutów programom leczenia pomożemy na trwale zerwać z nałogiem. Decyzja o podjęciu leczenia nie należy ...
Pt. 12:00-20:00

Urząd Gmin

Duża ilość lasów i jezior jakie znajdują się na terenie naszej gminy, piękne krajobrazy jak również czyste środowisko naturalne, stwarzają doskonałe warunki dla wypoczynku i turystyki. Wszelkie informacje dotyczące naszej gminy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania!
Pt. 08:00-16:00

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Jesteśmy placówką dla kobiet somatycznie chorych, świadczymy usługi na rzecz Mieszkanek i zaspokojenie potrzeb socjalnych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dom Pomocy Społecznej pomaga chorym somatycznie kobietom. Pomagamy rozwiązywać problemy tworzymy naszym mieszkankom dom, w którym panuje serdeczna atmosfera. Dom ...

Urząd Gminy

Wójtem gminy jest Grzegorz Matusza, a rolę jego zastępcy pełni Lucyna Wrzyszczyńska. Zakres naszych obowiązków obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Realizujemy zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie usługi wykonujemy profesjonalnie, ...
Pt. 07:30-15:30

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

Specjalizujemy się w pomaganiu rodzinom oraz osobom samotnym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym priorytetem jest szeroko pojęta pomoc społeczna. Zajmujemy się zapewnieniem warunków życia, które odpowiadają godności człowieka. Z naszej pomocy korzystają osoby będące bezrobotne lub bezdomne oraz takie, które cierpią ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

... dokumentacji i umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, kościołem i pracodawcami , realizacja i wdrażanie programów przyjętych przez Radę Miejską w Wąbrzeźnie, Ponadto zajmujemy się analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Posiadamy ...
Pt. 07:30-14:30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem naszej działalności jest udzielanie pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Pomagamy przede wszystkim w przypadku bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii oraz zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. Zajmujemy ...
Pt. 07:30-15:30

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym zadaniem naszego ośrodka jest pełna pomoc osobom w trudnych warunkach bytowych. Staramy się nie tylko stosować bezpośrednią pomoc, np. w postaci zasiłków, ale również długofalową, organizując liczne formy aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej czy zdrowotnej. Proponujemy udział w zajęciach Centrum Integracji ...
Pt. 07:15-15:15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek udziela pomocy społecznej potrzebującym. Formy miejskiej pomocy społecznej są następujące: -przyznawanie i wypłacanie zasiłków, które mogą mieć charakter zasiłków okresowych i celowych, a także specjalnych -udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym - świadczenie usług ...

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, to placówka dla dzieci, młodzieży i dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych. Istnieje od 1975 roku i jest prowadzony oraz współfinansowany ze środków powiatu głubczyckiego.

Ariadna

Przedmiotem naszej działalności jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. Zajmujemy się również wychowaniem dzieci i młodzieży. Opieką otaczamy dzieci z takimi chorobami, jak m.in. autyzm, białaczka, zespół ADHD, porażenie mózgowe czy zespół Cornelii de Lange ...
Pt. 09:00-15:00

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Alternatywa

... Szkoła Nr 1 (dla młodzieży), Policealna Szkoła Nr 2 (dla dorosłych), Liceum Ogólnokształcące, Oferujemy m.in. specjalności takie jak: technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, Kursy zawodowe - technik ...

Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi

Nasz dom opieki jest prowadzony przez siostry zakonne, które z dużym oddaniem oraz zaangażowaniem sprawują opiekę nad osobami chorymi, zapewniając im komfortowe warunki oraz wsparcie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zajmujemy się pomocą osobom mającym schorzenia geriatryczne, a także tak ciężkie choroby jak np. Alzheimer ...
Pt. 08:00-16:00